สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

“พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ”


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์การรายงานผลการสัมมนาโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครองอย่างมีชีวิตและยั่งยืน ภายใต้หลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainabie Development Goal SDGs) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามลิงค์ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ https://online.anyflip.com/udyfi/ocwf/mobile/index.html (ฉบับภาษาไทย) https://online.anyflip.com/udyfi/vcyd/mobile/index.html (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • 2 มิถุนายน 2566
 • 118
 • 3
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ จำนวน 5 เรื่อง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 118
 • 6
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 118
 • 2
ขอเชิญชวนทุกท่าน แอด LINE เพื่อร่วมป้องกันปัญหาสังคมและให้ผู้ประสบปัญหาได้รับการช่วยเหลืออย่างทันที "ESS HELP ME ปักหมุดหยุดเหตุ “
 • 29 เมษายน 2566
 • 118
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับส่งเสริม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2565)
 • 23 มีนาคม 2566
 • 118
 • 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 16 มีนาคม 2566
 • 118
 • 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 15 มีนาคม 2566
 • 118
 • 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 13 มีนาคม 2566
 • 118
 • 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร และให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 13 มีนาคม 2566
 • 118
 • 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 8 มีนาคม 2566
 • 118
 • 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • 118
 • 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โครงการบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด กิจกรรมปั่น "ปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้" เยี่ยมบ้าน ในโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ อาคารผู้สูงอายุบ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • 118
 • 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ EIT
 • 16 กุมภาพันธ์ 2566
 • 118
 • 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • 118
 • 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เรื่องการจัดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2565 “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนพิการทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” เชิญเที่ยวงานวันคนพิการ ชมการแสดง ความสามารถของคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาคม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 18 มกราคม 2566
 • 118
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เรื่องการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
 • 18 มกราคม 2566
 • 118
 • 6
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เรื่อง ช่องทางอิเลกทรอนิกส์สำหรับต่อต่อ สนง.พมจ.ตราด พ.ศ.2565 และคำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเลกทรอนิกส์
 • 17 มกราคม 2566
 • 118
 • 7
พม. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2566" และ"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 • 5 มกราคม 2566
 • 118
 • 11
พม. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2565" และ"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 • 5 มกราคม 2566
 • 118
 • 11
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 118
 • 70
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ จำนวน 5 เรื่อง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 29 พฤศจิกายน 2565
 • 118
 • 51
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และวันที่สอบสัมภาษณ์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 28 พฤศจิกายน 2565
 • 118
 • 53
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 21 พฤศจิกายน 2565
 • 118
 • 51
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 8 พฤศจิกายน 2565
 • 118
 • 77
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 1 พฤศจิกายน 2565
 • 118
 • 103
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 21 ตุลาคม 2565
 • 118
 • 148
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป และดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 8 ตุลาคม 2565
 • 118
 • 83
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปและดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 7 ตุลาคม 2565
 • 118
 • 107
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์เรื่อง...การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง: การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัวอุปถัมภ์
 • 25 พฤษภาคม 2565
 • 118
 • 152
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด #ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน พม.ตราด ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Line Offical Account พม.ตราด @307dLqku โดยสแกนผ่าน QR Code ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 17 พฤษภาคม 2565
 • 118
 • 134
*****ข่าวประชาสัมพันธ์****** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์ (megaphone)(megaphone) ด้วยสำนักงานปฏิรูปประเทศเเละยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้จัดทำระบบการร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1UBsjfKvv-pLgHa1hGT6odmIXAFreUs0F
 • 6 พฤษภาคม 2565
 • 118
 • 114
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 12 เมษายน 2565
 • 118
 • 205
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 23 มีนาคม 2565
 • 118
 • 218
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 15 มีนาคม 2565
 • 118
 • 129
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) ขอเชิญบุคคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติ ให้คำแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านได้ โดยตามลิงค์ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ https://itas.nacc.go.th/go/iit/5t1gn3 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตามลิงค์ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/5t1gn3 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 8 มีนาคม 2565
 • 118
 • 117
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 8 มีนาคม 2565
 • 118
 • 93
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 3 มีนาคม 2565
 • 118
 • 120
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู่ผ่านการสอบคัดเลือกบุุคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถดูรายละเอียด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • 118
 • 110
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก (สอบสัมภาษณ์) ได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 24 กุมภาพันธ์ 2565
 • 118
 • 107
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .....ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 17 กุมภาพันธ์ 2565
 • 118
 • 115
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยสามารถดูรายละเอียด คุณสมบัติการรับสมัครได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ หรือสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ
 • 9 กุมภาพันธ์ 2565
 • 118
 • 157
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา โดยอัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 118
 • 128
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเชิญชวนเยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 หมดเขตส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ หรือที่ www.dcy.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัคร
 • 7 ธันวาคม 2564
 • 118
 • 119
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เผยแพร่วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/.../1DLQNIkFRbEV... https://drive.google.com/.../1X2pA3FXoX3qQkayqnkuqcs6b88c...
 • 1 ธันวาคม 2564
 • 118
 • 119
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 24 พฤศจิกายน 2564
 • 118
 • 207
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
 • 2 พฤศจิกายน 2564
 • 118
 • 127
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
 • 29 ตุลาคม 2564
 • 118
 • 123
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
 • 19 ตุลาคม 2564
 • 118
 • 141
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** "นิด้าโพล" ผลสำรวจเรื่อง 60+ฝ่าวิกฤติ Covid-19 สู่วิถีถัดไป Next Normal ระหว่างเดือน สิงหาคม 2564 จากกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปในระดับประเทศและในเขตพื้นที่ฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 23 กันยายน 2564
 • 118
 • 127
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 คนละ 3,000 บาท จ่ายครั้งเดียว
 • 23 กันยายน 2564
 • 118
 • 112
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 • 8 กันยายน 2564
 • 118
 • 109
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยอัตราจ้างเดือนละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 9 สิงหาคม 2564
 • 118
 • 116
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยอัตราจ้างเดือนละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 14 กรกฎาคม 2564
 • 118
 • 145
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยสามารถเข้าไปที่เว๊บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com โดยเลือกกล่องข้อความ"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกส่วนราชการและตำแหน่งที่จะสมัคร" โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 13 กรกฎาคม 2564
 • 118
 • 170
****ประชาสัมพันธ์**** เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมกาารนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ผู้ที่สนในสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร และใบสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th
 • 25 มิถุนายน 2564
 • 118
 • 106
****ประชาสัมพันธ์**** ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยอัตราจ้างเดือนละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 118
 • 112
****ประชาสัมพันธ์**** ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยอัตราจ้างเดือนละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 11 มิถุนายน 2564
 • 118
 • 119
****ประชาสัมพันธ์**** สารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในโอกาส "วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์" ประจำปี 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อม
 • 9 มิถุนายน 2564
 • 118
 • 110
***ประชาสัมพันธ์*** ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 2 มิถุนายน 2564
 • 118
 • 111
***ประชาสัมพันธ์*** ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยสามารถดูรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 31 พฤษภาคม 2564
 • 118
 • 113
***ข่าวประชาสัมพันธ์*** ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
 • 21 พฤษภาคม 2564
 • 118
 • 103
***ข่าวประชาสัมพันธ์*** เผยแพร่แผ่นพับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 18 พฤษภาคม 2564
 • 118
 • 105
****ประชาสัมพันธ์**** ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยสามารถดูรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 14 พฤษภาคม 2564
 • 118
 • 114
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยจังหวัดตราด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 13 พฤษภาคม 2564
 • 118
 • 115
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ หัวข้อ "สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด-19" ในวันพฤหสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. หากสนใจ กรุณาแจ้งรายชื่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์จังหวัดตราด โทร 0 3951 1588 โทรสาร 0 3952 5296 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ trat@m-society.go.th (ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564)
 • 27 เมษายน 2564
 • 118
 • 106
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 "สงกรานต์ปลอดภัย Check in กับครอบครัว" และประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันสงกรานต์ โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 เมษายน 2564 และรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 8 เมษายน 2564
 • 118
 • 111
ประชาสัมพันธ์การให้บริการกองทุนผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุ คุณสมบัติการกู้ยืมเงินและรายละเอียดคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ำ 1. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ 2. การให้การสนับสนุนโครงการ
 • 1 เมษายน 2564
 • 118
 • 95
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 1 เมษายน 2564
 • 118
 • 97
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 31 มีนาคม 2564
 • 118
 • 97
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เรื่องการรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ พนักงานหรือลูกจ้างในพื้นที่ ที่ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 เพื่อคัดเลือกและจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ หรือเข้ามาได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 22 มีนาคม 2564
 • 118
 • 125
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการรับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ พนักงานหรือลูกจ้างในพื้นที่ ที่ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 เพื่อคัดเลือกและจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ หรือเข้ามาได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 16 มีนาคม 2564
 • 118
 • 106
ประชาสัมพันธ์ระบบติดตามการใช้บริการ พม.Service Tracking System เพื่อตรวจสอบติดตามผลการให้ความช่วยเหลือและบริการสวัสดิการต่างๆ
 • 4 มีนาคม 2564
 • 118
 • 93
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Officail Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784
 • 12 มกราคม 2564
 • 118
 • 114
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตราด ที่2769/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • 30 ธันวาคม 2563
 • 118
 • 124
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • 30 ธันวาคม 2563
 • 118
 • 113
ที่ ตร ๐๐๑๗.๑๔/ว ๑๗๓๔๒ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือให้เชื่อมโยงหัวข้อสื่อออนไลน์ : E-learning บนเว็บไซต์ www.oic.go.th
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 118
 • 121
ประชาสัมพันธ์กรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 118
 • 115
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการแก่ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 14 ธันวาคม 2563
 • 118
 • 140
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รอบ 2
 • 28 ตุลาคม 2563
 • 118
 • 171
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
 • 22 ตุลาคม 2563
 • 118
 • 178
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1
 • 12 ตุลาคม 2563
 • 118
 • 233
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
 • 1 ตุลาคม 2563
 • 118
 • 168
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
 • 25 กันยายน 2563
 • 118
 • 227
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563
 • 15 กันยายน 2563
 • 118
 • 157
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ
 • 14 กันยายน 2563
 • 118
 • 152
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 • 11 กันยายน 2563
 • 118
 • 179
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
 • 27 สิงหาคม 2563
 • 118
 • 185
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • 21 สิงหาคม 2563
 • 118
 • 154
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
 • 18 สิงหาคม 2563
 • 118
 • 226
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่
 • 14 สิงหาคม 2563
 • 118
 • 114
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 11 สิงหาคม 2563
 • 118
 • 128
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
 • 10 สิงหาคม 2563
 • 118
 • 122
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาที่ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 118
 • 132
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวที่ภรรยาถูกสามีทำร้ายจนเสียชีวิต
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 118
 • 122
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ 2 ครอบครัว
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 118
 • 121
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนสิงหาคม 2563 เงินออกวันที่ 10 สิงหาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน) ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,692,290 ราย เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 1,015 ล้านบาท
 • 6 สิงหาคม 2563
 • 118
 • 127
ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนออนไลน์ "การใช้โปรแกรม Microsoft Office" เบื้องต้น
 • 2 กรกฎาคม 2563
 • 118
 • 122
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10)
 • 16 มิถุนายน 2563
 • 118
 • 125
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ฉบับที่ 2
 • 12 มิถุนายน 2563
 • 118
 • 116
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 • 27 พฤษภาคม 2563
 • 118
 • 126
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
 • 27 พฤษภาคม 2563
 • 118
 • 119
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
 • 27 พฤษภาคม 2563
 • 118
 • 106
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
 • 27 พฤษภาคม 2563
 • 118
 • 107
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2)
 • 27 พฤษภาคม 2563
 • 118
 • 115
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน
 • 25 พฤษภาคม 2563
 • 118
 • 111
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
 • 21 พฤษภาคม 2563
 • 118
 • 108
ประชาสัมพันธ์เรื่องข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน ครั้งที่ 17 /2563 และครั้งที่ 18/2563
 • 21 พฤษภาคม 2563
 • 118
 • 99
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 28 เมษายน 2563
 • 118
 • 112
สนง.พมจ.ตราด ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครผู้ถูกเลิกจ้าง และขาดรายได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • 28 เมษายน 2563
 • 118
 • 138
วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ไทยช่วยไทย รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า"
 • 19 มีนาคม 2563
 • 118
 • 134
วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุไฟไหม้
 • 19 มีนาคม 2563
 • 118
 • 155
วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เข้ากระทรวงโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • 18 มีนาคม 2563
 • 118
 • 102
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากร และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
 • 18 มีนาคม 2563
 • 118
 • 105
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ซักซ้อมการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเข้าสู่อาคารสถานที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ บริเวณทางเข้า ชั้น 1 และ โรงอาหาร ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 17 มีนาคม 2563
 • 118
 • 110
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.45 น. นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์สดในประเด็น เรื่องกระทรวง พม. ทำหน้ากากผ้าอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรายการ "NBT มีคำตอบ" สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 • 17 มีนาคม 2563
 • 118
 • 107
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
 • 17 มีนาคม 2563
 • 118
 • 124
รมว.พม.ให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรม พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีอพม.และจิตอาสา ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • 16 มีนาคม 2563
 • 118
 • 106
รมว.พม.พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือกรณี เด็กหญิงกตัญญู อายุ 15 ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการ
 • 10 มีนาคม 2563
 • 118
 • 116

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ