ช้างขาวเกมส์แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36

“กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ”


ภาพข่าวกิจกรรม

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

“พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2566
 • 1 มิถุนายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 1 มิถุนายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 1 มิถุนายน 2566
 • 9
 • 0
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2566
 • 1 มิถุนายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดตราด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมติที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดตราดประจำปี 2566
 • 30 พฤษภาคม 2566
 • 7
 • 0
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • 30 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร มอบหมายนายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมนางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
 • 30 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่ิองในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี (6 พฤษภาคม 2566) ของจังหวัดตราด
 • 30 พฤษภาคม 2566
 • 7
 • 0
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (ชวรลูกเล่น เขตสุขภาพที่ 6) พร้อมทั้งแนะนำสิทธิ“เงินอุดหนุนบุตร” เป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดไปจนถึง 6 ปี
 • 30 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสมัชชาสตรี จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ประเด็น พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน
 • 30 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566
 • 30 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 9
 • 0
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด จัดระเบียบสถานที่ทำงานและเก็บขยะทำความสะอาด บริเวณนอกอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 8
 • 0
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการคัดกรองโรคเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 7
 • 0
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจสถานการณ์ประชากรคนเร่ร่อน หรือคนไร้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยทีม One Home พม.ตราด ประธาน อพม.จังหวัดตราด ประธาน อพม.เขตเทศบาลเมืองตราด และประธาน อพม.ตำบลหนองเสม็ด เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการแจงนับคนไร้บ้าน "One Night Count"
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 8
 • 0
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี (พ.ศ.2566 - 2585)
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 7
 • 0
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรรมการจัดระเบียบขอทาน จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด มีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ทีม พม.ตราด อพม.พื้นที่เทศบาลเมืองตราด ตำรวจ สภ.เมืองตราด ผู้แทนเทศบาลเมืองตราด ฯลฯ เข้าร่วม ณ งานระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2566
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ชลบุรี เป็นประธานการประชุมนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พม. ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 7
 • 0
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาววิภาวนี ดวงคำ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวัตถุประสงค์
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประจำปี 2566 (การอบรม อพม.ใหม่)
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 8
 • 0
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 นายทรงกลด พึ่งสอนรักษ์ นายอำเภอเกาะกูด เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัย ที่ประสบปัญหาด้านห้องน้ำห้องส้วม ในพื้นที่อำเภอเกาะกูด
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 11
 • 0
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ศปง. อพม. อำเภอคลองใหญ่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ โดยมีนางอณัญญา ประคองจิตร ประธาน ศปง. อพม. อำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อขับเคลื่อนงาน อพม. ในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย อพม. อำเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมประชุม 20 คน
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ศปง. อพม.อำเภอเขาสมิง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาสมิง โดยมีนายยงยุทธ ใจชื่น ประธาน ศปง. อพม. อำเภอเขาสมิง เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อขับเคลื่อนงาน อพม. ในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย อพม. อำเภอเขาสมิง เข้าร่วมประชุม 20 คน
 • 25 พฤษภาคม 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2566
 • 18 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบรูณาการขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 18 พฤษภาคม 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 พระอาจารย์สุบิน ปณีโต ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน (ภาคประชาชน) จังหวัดตราด
 • 18 พฤษภาคม 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2566
 • 18 พฤษภาคม 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลูกข้าว เผามัน ทำแซนด์วิชปลา แจกยอดมันหวาน” ภายใต้โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด
 • 11 พฤษภาคม 2566
 • 10
 • 0
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางฯ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
 • 11 พฤษภาคม 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ขอขอบคุณ นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรม โครงการบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด กิจกรรมปั่น "ปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้" ในจังหวัดตราด
 • 11 พฤษภาคม 2566
 • 1
 • 0
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใจไปใช้สิทธิ เพื่อเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
 • 11 พฤษภาคม 2566
 • 7
 • 0
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานจังหวัดตราด โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) (Focus Group)
 • 11 พฤษภาคม 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ประชาสัมพันธ์นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ESS Help Me : ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว ให้แก่องค์กรคนพิการจังหวัดตราด อาสาสมัคร/เครือข่ายด้านคนพิการ/อพมก. /หน่วยงานภาครัฐ และคณะอนุกรรมการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.)
 • 11 พฤษภาคม 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ในระยะสิ้นสุดแผน พร้อมทั้งบรรยายแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด /เวทีเสวนาถอดบทเรียนการทำโครงเพื่อคนพิการจังหวัดตราด /เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน ตัวอย่างโครงการที่เห็นเด่นชัด
 • 11 พฤษภาคม 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบทางไกล Google Meet
 • 11 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 6
 • 4
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 7
 • 4
วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส วันสำคัญของชาติไทย (วันฉัตรมงคล)
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 11
 • 2
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานองค์กรสวัสดิการชุมชนภาคประชาชนจังหวัดตราด เข้าปรึกษาหารือแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดตราดประจำปี 2566 โดยมีนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 4
 • 4
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจโปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจและนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566 โดยมีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดตราด ประจำปี 2566 โดยร่วมกันทำกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และกิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก โดยสำรวจรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเด็กเล็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าฯ ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก โดยสำรวจรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเด็กไม่รับประทานอาหารเช้า โดย นางชุลีพร เตรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด นำส่วนราชการร่วมลงพื้นที่ ณ ศพด.ทต.หนองบอน และ ศพด.ทต.บ่อพลอย
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร มอบเงินทุนประกอบอาชีพ "กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล" จำนวน 5 ราย ๆ 30,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน และจัดทำสัญญาครั้งที่ 3/2566
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 28 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดตราด ประจำปี 2566
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 27 เมษายน 2566 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566 โดยมติที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย
 • 8 พฤษภาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก โดยสำรวจรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเด็กไม่รับประทานอาหารเช้า โดยนางฐิติ วรดา เทพเสนา รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด นำส่วนราชการร่วมลงพื้นที่ฯ
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 5
วันที่ 26 เมษายน 2566 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2566
 • 27 เมษายน 2566
 • 4
 • 4
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด จัดระเบียบสถานที่ทำงานและเก็บขยะทำความสะอาด บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 5
วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 นำคณะทีมงานกองตรวจราชการฯ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ชลบุรี และนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 7
 • 2
วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 นำคณะทีมงานกองตรวจราชการฯ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (ONE HOME พม.ตราด)
 • 27 เมษายน 2566
 • 11
 • 0
วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 นำคณะทีมงานกองตรวจราชการฯ นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและวิชาการ 2 ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2
 • 27 เมษายน 2566
 • 11
 • 0
วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 นำคณะทีมงานกองตรวจราชการฯ
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 25 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 24 เมษายน 2566 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก โดยสำรวจรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเด็กเล็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าฯ
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 21 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดตราด ภายใต้แนวคิด สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว ประจำปี 2566
 • 27 เมษายน 2566
 • 11
 • 0
วันที่ 20 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวอวยพรและให้โอวาทเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดตราด พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประเพณี วิถีไทย “รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตราด”
 • 27 เมษายน 2566
 • 7
 • 0
วันที่ 20 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 19 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ขับเคลื่อนงานโครงการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมฯ ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 19 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจโปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 19 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
 • 27 เมษายน 2566
 • 10
 • 0
วันที่ 18 เมษายน 2566 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก โดยสำรวจรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีเด็กเล็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าฯ ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวจังหวัดตราด/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าประดู่จังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 12 เมษายน 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำคณะข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ร่วมจัดกิจกรรมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป องค์พระประชาบดี (เทพประจำกระทรวง พม.) และรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2566 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ภายในหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 27 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 12 เมษายน 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสถานศึกษาฯ เนื่องในโอกาสวันสำคัญ วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 โรงเรียนกิตติวิทยา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 4
 • 0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับ หน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย สาดสุข เคารพสิทธิ สืบสานประเพณี ไม่ลวนลามฉวยโอกาส งดเหล้า ลดความรุนแรง อุบัติเหตุ
 • 27 เมษายน 2566
 • 2
 • 0
วันที่ 10 เมษายน 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม หน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เรื่องการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนฯ โดยมติที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางฯ รอบ 6 เดือน
 • 27 เมษายน 2566
 • 4
 • 1
วันที่ 7 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด” ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณืจังหวัดตราด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 6 เมษายน 2566 นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 6 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • 27 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 5 เมษายน 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจําปี 2566
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 5 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการวัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจโปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 7
 • 0
วันที่ 5 เมษายน 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 100,000 ตัว
 • 27 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 3 เมษายน 2556 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 2 เมษายน 2556 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบแบบผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"
 • 27 เมษายน 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 2 เมษายน 2556 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 1 เมษายน 2556 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดตราด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน วันที่ 2 เมษายน 2566 และมอบทุนอุปการะให้แก่เด็กอายุแรกเกิดถึงหกปีในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับปะระชาชน
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำและเก็ยขยะบริเวณโดยรอบ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้า สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาสมิง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับอำเภอเมืองตราด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา โดยมีการทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ฯ และวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมประชุมการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับผู้บริหารและหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล Video Conference
 • 27 เมษายน 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดทำสัญญาและมอบเงินทุนประกอบอาชีพ "กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล" ชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 10 ราย
 • 27 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 27 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมขุดลอกคลองที่เชื่อมต่อกับสระเก็บน้ำบ้านเนินยาง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 66 โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 จัดขึ้นโดยมีจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฯ
 • 27 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 28 มีนาคม 2566 ดร. วิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566
 • 27 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 27 มีนาคม 2556 นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จังหวัดตราด ประจำปี 2566 โดยมติที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จังหวัดตราด ประจำปี 2566 โดยมีประเภทครอบครัวร่มเย็น จำนวน 3 ครอบครัว /ประเภทบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 26 เมษายน 2566
 • 5
 • 6
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2566 ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 26 เมษายน 2566
 • 5
 • 3
วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด (คจพ.จ.ตร.) ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 26 เมษายน 2566
 • 5
 • 3
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคนพิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566 โดยมติที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 7 อปท. รวม 9 ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 360,000 บาท (สามเเสนหกหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 26 เมษายน 2566
 • 4
 • 1
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 117 ปี ณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
 • 26 เมษายน 2566
 • 7
 • 0
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 26 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566
 • 26 เมษายน 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
 • 26 เมษายน 2566
 • 10
 • 1
วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
 • 21 มีนาคม 2566
 • 3
 • 4
วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566
 • 21 มีนาคม 2566
 • 5
 • 2
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 17.55 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 117 ปี
 • 21 มีนาคม 2566
 • 6
 • 4
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และโฆษกกระทรวง เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
 • 21 มีนาคม 2566
 • 5
 • 3
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2566 ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 21 มีนาคม 2566
 • 4
 • 1
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 17 มีนาคม 2566
 • 6
 • 2
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 17 มีนาคม 2566
 • 8
 • 2
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวบุญชลิต ใยอุบล ผอ. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ
 • 17 มีนาคม 2566
 • 6
 • 2
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เป็นประธานการประชุมนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พม. ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้ง 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 17 มีนาคม 2566
 • 6
 • 1
วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566
 • 10 มีนาคม 2566
 • 6
 • 3
วันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดการพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ประเภทการแสดงความสามารถด้านดนตรี จำนวน 10 ราย
 • 10 มีนาคม 2566
 • 6
 • 2
วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 10 มีนาคม 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา
 • 10 มีนาคม 2566
 • 6
 • 2
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 10 มีนาคม 2566
 • 6
 • 0
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 10 มีนาคม 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 2 มีนาคม 2566 น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พมจ.ตราด มอบหมายนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่บ้านเกาะลอย บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 3 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กิจกรรม ปั่น ปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาดให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 • 10 มีนาคม 2566
 • 6
 • 0
ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายปรีชา ภุ่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และ นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM (National Referral Mechanism ) ณ โรงแรม แกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยพลตำรวจเอก ดร. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นประธาน
 • 3 มีนาคม 2566
 • 5
 • 1
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 3 มีนาคม 2566
 • 13
 • 1
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พร้อมทั้งกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
 • 3 มีนาคม 2566
 • 6
 • 2
วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการ “สร้าง เสริม ซ่อม” และกิจกรรม ปั่น “ปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้”
 • 3 มีนาคม 2566
 • 14
 • 2
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ขอขอบคุณสำนักงานคลังจังหวัดตราด สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด กระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด สำนักงานอัยการคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรม โครงการบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด กิจกรรมปั่น "ปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้"
 • 3 มีนาคม 2566
 • 6
 • 1
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 3 มีนาคม 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ขอขอบคุณสำนักงานคลังจังหวัดตราด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรม โครงการบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด กิจกรรมปั่น "ปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้"
 • 3 มีนาคม 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566 โดยประธานมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดฯ ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ปลัดอาวุธโสรักษาราชการแทนนายอำเภอบ่อไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ผู้ใหญ่บ้าน และนักพัฒนาสังคม อบต.ด่านชุมพล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และวางแผนการจัดโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด กิจกรรม ปั่น "ปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้" เยี่ยมบ้านในโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม จำนวน 5 ครัวเรือน ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ อาคารผู้สูงอายุบ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • 7
 • 0
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ขอขอบคุณ กอ.รมน.จว.ตราด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรม โครงการบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด กิจกรรมปั่น "ปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้" เพื่อเยี่ยมบ้านในโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม และจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ อาคารผู้สูงอายุบ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • 4
 • 1
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย โดยเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในของวัด ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ ว่าที่ร.ต. อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ วัดตะกาง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ มอบหมายให้นางสาววิภาวนี ดวงคำ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกลการส่งต่อระดับชาติการบริหารและจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS เวลา 13.30 น. ณ ห้องตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชญ์สิตา ชวกรเธียรรัตน์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตำบลบ่อพลอย เพื่อประชุมขับเคลื่อน ศปง. อพม. อำเภอบ่อไร่ ณ ศาลเจ้าพ่อบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีประธาน อพม. อำเภอบ่อไร่ นายคำมูล วัลละวงค์ และ ทีม อพม. ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ เข้าร่วมประชุม
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ ว่าที่ร.ต. อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมติดตามโครงการ และเป็นวิทยากร "โครงการอบรมการจักสานตะกร้าจากหวายเทียมของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลด่านชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2566" หัวข้อ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพื่อต่อยอดการ จำหน่ายสินค้าที่ยั่งยืน ณ หอประชุมผู้สูงอายุ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” (จังหวัดตราด) ครั้งที่ 1 ซึ่งจังหวัดตราด โดยมีนางวรัญญา ถนอมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดตราด กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ฯ ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม และวางแผนการจัดโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด กิจกรรม ปั่น "ปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้" เยี่ยมบ้านในโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม จำนวน 5 ครัวเรือน ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ อาคารผู้สูงอายุบ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • 4
 • 2
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/256ุ6
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • 7
 • 0
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
 • 24 กุมภาพันธ์ 2566
 • 8
 • 1
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 20 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 5
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 เป็นประธานการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัด ภาคกลาง ประจำปี 2566
 • 20 กุมภาพันธ์ 2566
 • 7
 • 7
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 20 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 2
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2566
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 5
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM)
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กประจำจังหวัดตราด
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และบรรยายพิเศษ "ทิศทางการขับเคลื่อนงาน พม. ในระดับพื้นที่" ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 0
ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบหมายให้ นางสาวบุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด นางอรดี คูณพูล นักพัฒนาสังคม และนางสาววันวิสาข์ สมุทรชีวะ นิติกร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการกู้ยืมเงินและติดตามหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน หน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 256ู6 เวลา 10.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด การเตรียการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองงขนาดเล็ก (PM 25) จังหวัดตราด ประจำปี 2566
 • 8 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2566” ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และโรงพยาบาลตราด ร่วมกันจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน ตลอดจนพนักงานจากหน่วยงานภาคเอกชน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการนี้
 • 8 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 3
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 7
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคนพิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 1
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • 9
 • 2
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 3
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยประเด็นการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนสงเคราะห์ของกรมกิจการผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ
 • 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 200 เล่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อประกอบการจัดทำระบบแสดงผลข้อมูล (Dashboard) การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ฯ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/256ุ6
 • 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • 4
 • 2
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการของจังหวัดและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • 6
 • 0
วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มภาคตะวันออก "โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักกลุ่มเปราะบางร่วมใจพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มจังหวัด จังหวัดตราด รุ่นที่ 2
 • 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม ONE HOME พม.ตราด ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี
 • 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • 7
 • 0
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2566 น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.วาสนา พาณิชย์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีพร้อมด้วยเครือข่าย ศพค. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับกลไกด้านครอบครัวที่เอื้อต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์ ครั้งที่ 1 (ภาคใต้และภาคกลาง)
 • 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • 5
 • 0
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบศาลาทับทิมสยาม และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 26 มกราคม 2566
 • 5
 • 0
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ตามแนวคิด "รีสตาร์ท สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล" ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 9 ประเด็น ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 26 มกราคม 2566
 • 7
 • 0
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2566
 • 26 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีนายพีระ เอี่ยมสุนทรปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 26 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรอบที่ 1/2566
 • 26 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • 26 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • 26 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ จัดประชุมเพื่อร่วมพูดคุยหารือแนวทางเพื่อแก้ไข กรณี ผู้ปกครองให้บุตร/หลาน (เด็กเยาวชน)ไปทำงานที่เสี่ยงอันตราย
 • 26 มกราคม 2566
 • 4
 • 0
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสุเมธ ตะเพียนทอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2565
 • 26 มกราคม 2566
 • 12
 • 0
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับ พม. (Enterprise Architecture)
 • 25 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • 25 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.2 ร่วมกับหน่วยงาน One Home พม.
 • 25 มกราคม 2566
 • 5
 • 0
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2565
 • 25 มกราคม 2566
 • 8
 • 1
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มภาคตะวันออก 2 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักกลุ่มเปราะบางรวมใจพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มจังหวัด จังหวัดตราด รุ่นที่ 1
 • 25 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 25 มกราคม 2566
 • 5
 • 0
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มภาคตะวันออก 2
 • 25 มกราคม 2566
 • 5
 • 0
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 25 มกราคม 2566
 • 5
 • 1
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integriry and Transparency Assessment ITA)
 • 25 มกราคม 2566
 • 5
 • 0
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายปิติ ศรีวงศ์ชัย พลังงานจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด ร่วมกันสาธิตการใช้งานเตาน้ำมันพืชใช้แล้ว (เตาพลังงานจากน้ำมันพืชเก่า) ให้กับข้าราชการ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม ภายใต้โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด
 • 25 มกราคม 2566
 • 7
 • 0
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566
 • 18 มกราคม 2566
 • 7
 • 0
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นประธานมอบสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าวสาร ของใช้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนในการจัดงาน โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2565
 • 18 มกราคม 2566
 • 2
 • 0
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก 2 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเปราะบาง รวมใจพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มจังหวัดตราด รุ่นที่ 1
 • 18 มกราคม 2566
 • 9
 • 0
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติิสุขภาพจิต พ.ศ.2551 จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 18 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการทับทิมสยาม 01 จังหวัดตราด
 • 18 มกราคม 2566
 • 5
 • 0
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • 18 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
 • 16 มกราคม 2566
 • 10
 • 0
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีกิจกรรม เกมส์เชิงสร้างสรรค์ และมอบของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • 16 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอร์จ จังหวัดจันทบุรี นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.วาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และว่าที่ ร.ต. อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครื่องมือการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ โครงการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ภาคตะวันออก
 • 16 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบหมายให้นางสาวบุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและทบทวนบทบาทหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2566
 • 16 มกราคม 2566
 • 7
 • 2
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • 16 มกราคม 2566
 • 8
 • 0
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
 • 16 มกราคม 2566
 • 6
 • 1
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายนายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุมา บัวทอง เจ้าหน้าที่ยุติความรุนแรงในครอบครัวฯ เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายความรู้การบูรณาการและส่งต่อดูแลผ่านเครือข่าย (การส่งต่อเพื่อการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง) และจัดแสดงความรู้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
 • 16 มกราคม 2566
 • 5
 • 0
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 12 มกราคม 2566
 • 6
 • 3
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบศาลาทับทิมสยาม และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 12 มกราคม 2566
 • 6
 • 1
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานประชุมโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูล ภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO-Logbook)
 • 12 มกราคม 2566
 • 5
 • 2
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 12 มกราคม 2566
 • 5
 • 2
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวจรัสพร ชนุศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัว
 • 10 มกราคม 2566
 • 7
 • 1
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลอ่าวใหญ่ จังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
 • 10 มกราคม 2566
 • 4
 • 1
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะพร้อมด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม และตำบลท่าพริก
 • 9 มกราคม 2566
 • 6
 • 5
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 9 มกราคม 2566
 • 6
 • 3
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการดำเนินกิจกรรมภายในงานประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด " R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม"การจัดบูทรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวโดยแจกแผ่นพับพรบ.และกระเป๋าเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 9 มกราคม 2566
 • 7
 • 0
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 5 มกราคม 2566
 • 4
 • 2
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 5 มกราคม 2566
 • 6
 • 4
วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณโดยรอบศาลาทับทิมสยาม และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1
 • 5 มกราคม 2566
 • 6
 • 4
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่ ให้ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ท่านกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ท่านณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ท่าน ดร.วิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เนื่องในศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้ท่านสุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ
 • 5 มกราคม 2566
 • 8
 • 5
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจัดระเบียบขอทาน จัดโดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
 • 4 มกราคม 2566
 • 7
 • 0
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวบุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด นายอติรุจ ภาอุทัยศิริ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมเปิดโครงการ "ร่วมกัน ปันน้ำใจ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดช่องทางการรับบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่จังหวัดตราด
 • 4 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 4 มกราคม 2566
 • 7
 • 7
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำจิตอาสาอำเภอแหลมงอบร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ
 • 4 มกราคม 2566
 • 5
 • 0
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารหลังใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 4 มกราคม 2566
 • 6
 • 0
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี 2566
 • 4 มกราคม 2566
 • 9
 • 0
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการจัดระเบียบคนขอทาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ พม. ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 จัดโดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด
 • 4 มกราคม 2566
 • 5
 • 0
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565
 • 4 มกราคม 2566
 • 4
 • 0
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
 • 4 มกราคม 2566
 • 5
 • 0
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2565
 • 4 มกราคม 2566
 • 4
 • 2
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสืบสาน อนุรักษ์ และพัฒนาผ้าถิ่นไทยจังหวัดตราด
 • 4 มกราคม 2566
 • 5
 • 2
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565
 • 4 มกราคม 2566
 • 6
 • 1
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ส่วนภูมิภาค) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 23 ธันวาคม 2565
 • 3
 • 5
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565 มติที่ประชุมอนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของศูนย์บริการคนพิการตำบลด่านชุมพล จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 65,615 บาท
 • 23 ธันวาคม 2565
 • 1
 • 3
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายวิษณุ สวัสดี หัวหน้าแรงงานจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มติที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 23 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 3
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคนพิการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565 โดยพิจารณาเห็นชอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 6 อปท.
 • 23 ธันวาคม 2565
 • 5
 • 3
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีปล่อยปลา และบริจาคโลหิต กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 23 ธันวาคม 2565
 • 7
 • 2
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นไปตรวจรอบสระสีเสียด ภายใต้โครงการบ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด ตามนโยบายของทางจังหวัด ในการรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดตราด
 • 23 ธันวาคม 2565
 • 5
 • 4
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณรอบศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
 • 23 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 0
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานประชุมข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดตราด (TPMAP) พร้อมทั้งเรื่องการบันทึกข้อมูลลงระบบฯ
 • 23 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 1
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวณัฐวรรณ สงวนหงษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นางสาวญาณิสา รัตนโภคิณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายดนุพล ขำพลับ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 4
 • 23 ธันวาคม 2565
 • 5
 • 4
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
 • 23 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 2
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 45
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2565
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 39
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 7
 • 36
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 4 /2565
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 37
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 35
วันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับภูมิภาค ( COMMIT Regional Task Force Meeting : COMMIT RTF )
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 5
 • 37
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานประชุมหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดตราด (TPMAP)
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 5
 • 36
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2566 เพื่อหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดตราด สำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์ที่ประสบปัญหาสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และคนชรา ตามภารกิจของสภากาชาดไทย
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 4
 • 35
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจ ผู้สูงอายุจังหวัดตราด
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 35
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 5
 • 36
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 5
 • 38
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตราด
 • 20 ธันวาคม 2565
 • 4
 • 35
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 8
 • 61
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (สสว.2) เป็นประธานการประชุมนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พม. ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 4
 • 46
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด (ศอ.ปส.จ.ตราด) ครั้งที่ 2/2566
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 5
 • 40
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ทำความสะอาด
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 46
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีจัดการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 5
 • 39
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม "บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด ต่อต้านทุจริต" และนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ร่วมกับทุกภาคส่วน และถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านทุจริตจังหวัดตราด
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 45
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 40
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 9
 • 38
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวบุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และว่าที่ร.ต.อนล ศรีสำราญ นำนายครรชิต แดงศรี คนพิการต้นแบบ เข้าร่วมรับโล่รางวัลคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 6
 • 39
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวพัชญ์สิตา ชวกรเธียรรัตน์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ทต.บ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จัดประชุมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอบ่อไร่
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 3
 • 41
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดมอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวพัชญ์สิตา ชวกรเธียรรัตน์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดประชุมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอคลองใหญ่
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 3
 • 42
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2565
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 4
 • 39
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดมอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวพัชญ์สิตา ชวกรเธียรรัตน์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ จัดประชุมศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแหลมงอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจให้แก่ อพม. ปีงบประมาณ 2566
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 3
 • 41
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ทำความสะอาด
 • 9 ธันวาคม 2565
 • 5
 • 41
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ น.ส.จารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและสังคม นางฑรัญญา ทวีคูณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 43
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบเเทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2565
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 44
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 4
 • 44
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2565
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 43
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายพิระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวชิราวุธ) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและเก็บขยะ
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 7
 • 41
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ดร. วิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 41
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวแนวคิด “R-E-S-P-E-C-T: สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 5
 • 39
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด " R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม " พร้อมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว เนื่องในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 15 หน่วยงาน ร่วมมือกันป้องกัน และแก้ไข้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 8
 • 41
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 41
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ พม.ตราด จัดกิจกรรม "การปันนำใจ ดูแลผู้ยากไร้" ภายใต้โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้าน
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 7
 • 41
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวกลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ทำความสะอาด
 • 30 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 39
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 5
 • 43
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร. วิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2565 โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 42
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นายนรา เจริญสุข ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 42
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อ เตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัด ปี 2565
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 4
 • 42
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 40
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดตราด
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 36
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด ตามโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 40
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด (Kick Off) กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกผัก สร้างความมั่นคง ด้านอาหาร “โคกหนองนาโมเดล” เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้บริหารขับเคลื่อนงาน
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 8
 • 42
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดทั้งนี้ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมภายในงาน โดยกิจกรรมจัดบูทรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว และเดินขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 7
 • 40
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 40
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการบ้านผู้ยากไร้ และซ่อมแซมบ้านทหารผ่านศึก จำนวน 2 หลัง
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 40
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8/2565
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 40
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดฯ
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 39
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ครั้งที่ 1/2565
 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • 5
 • 40
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาสูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”
 • 11 พฤศจิกายน 2565
 • 19
 • 45
ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจรัญญา เรืองเดชนักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเบย์ บีช รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี
 • 11 พฤศจิกายน 2565
 • 5
 • 46
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดระเบียบขอทาน โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด เพื่อรณรงค์ภารกิจ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
 • 11 พฤศจิกายน 2565
 • 4
 • 52
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด/ประธานแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด อำเภอบ่อไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 514 ทับทิมสยาม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการช่วยเหลือ
 • 7 พฤศจิกายน 2565
 • 7
 • 45
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง พม. ประจำปี 2566 สู่การปฏิบัติ”
 • 7 พฤศจิกายน 2565
 • 7
 • 44
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางฑรัญญา ทวีคูณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ทำความสะอาด อาคารเก็บพัสดุและบริเวณโดยรอบของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • 7 พฤศจิกายน 2565
 • 10
 • 46
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติราชการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ผ่านระบบทางไกล Zoom
 • 7 พฤศจิกายน 2565
 • 3
 • 45
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ร่วมโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด กิจกรรมทำความสะอาด
 • 7 พฤศจิกายน 2565
 • 5
 • 44
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม จัดเตรียมข้อมูลการขับเคลื่อนงาน ของ สนง.พมจ. ตามประเด็นติดตามฯ ผ่านระบบทางไกล Google Meet
 • 7 พฤศจิกายน 2565
 • 5
 • 44
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565
 • 7 พฤศจิกายน 2565
 • 4
 • 43
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ
 • 4 พฤศจิกายน 2565
 • 7
 • 42
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน กำจัด ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ ซึ่งได้ร่วมกันปลูกไว้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่ ต้นตะเคียน ต้นยางนา ต้นอินทนิน ต้นพะยุง และต้นมะฮอกกานี โดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
 • 4 พฤศจิกายน 2565
 • 7
 • 45
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าที่ร้อยตรีอนล ศรีสำราญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนายคมสัน มณีสุข ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
 • 4 พฤศจิกายน 2565
 • 5
 • 42
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลมมะขาม บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ทั้งนี้ สนง.พมจ.ตราด ดำเนินกิจกรรมภายในงาน โดยกิจกรรมจัดบูทรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว และเดินขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566
 • 4 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 45
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 4 พฤศจิกายน 2565
 • 0
 • 46
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมโครงการฯ
 • 4 พฤศจิกายน 2565
 • 7
 • 44
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม One Home พม.ตราด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ/ทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
 • 4 พฤศจิกายน 2565
 • 6
 • 43
วันพุธทึ่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการควบคุมการขอทาน และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการจัดระเบียบคนขอทาน
 • 20 ตุลาคม 2565
 • 6
 • 53
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำโดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด กิจกรรมทำความสะอาด กวาดใบไม้และเก็บขยะบริเวณโดยรอบวงเวียนสวนรุกขชาติ
 • 20 ตุลาคม 2565
 • 7
 • 55
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
 • 20 ตุลาคม 2565
 • 17
 • 52
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 17 ตุลาคม 2565
 • 10
 • 58
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 17 ตุลาคม 2565
 • 11
 • 54
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30.น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
 • 17 ตุลาคม 2565
 • 13
 • 51
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง การขอยกเว้นการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือและการจัดทำผลงานประเมินเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ผ่านระบบทางไกล Video Zoom Meeting
 • 17 ตุลาคม 2565
 • 5
 • 53
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด กิจกรรมทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดวรดิตถามราม โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมฯ
 • 7 ตุลาคม 2565
 • 8
 • 54
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Youth Power can do พลังธรรมชาติ พลังเยาวชน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
 • 7 ตุลาคม 2565
 • 5
 • 53
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.2565
 • 7 ตุลาคม 2565
 • 8
 • 51
ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานประเด็นตามแผนตรวจราชการ
 • 30 กันยายน 2565
 • 5
 • 56
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด กิจกรรมทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด
 • 30 กันยายน 2565
 • 9
 • 53
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2565
 • 30 กันยายน 2565
 • 7
 • 55
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.50 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายกัฬชัย เทพวรชัย นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ หน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดตราด เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day)
 • 30 กันยายน 2565
 • 7
 • 55
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแหลมงอบ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวันเกียรติยศ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางปิด รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
 • 30 กันยายน 2565
 • 6
 • 53
วันจันทร์ที 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565
 • 27 กันยายน 2565
 • 7
 • 51
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวบุญชลิต นักพัฒนาสังคมชำนาญการร่วมกับนายอำเภอเมืองตราด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง กำนันตำบลหนองคันทรงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ลงพื้นที่ ติดตามครัวเรือนยากจนของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลคนยากจนในการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด (ศจพ.จ.ตร.) ด้านมิติสุขภาพและมิติที่อยู่อาศัย
 • 27 กันยายน 2565
 • 5
 • 53
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร. วิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • 27 กันยายน 2565
 • 6
 • 51
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดและทีม พม. จังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการส่งเสริมรายได้เพื่อผู้เปราะบาง
 • 27 กันยายน 2565
 • 6
 • 55
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2565 ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดงชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 27 กันยายน 2565
 • 5
 • 53
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด โดยจัดระเบียบหน่วยงานตามหลัก 5 ส. ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตลอดปี 2565 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และอาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 27 กันยายน 2565
 • 8
 • 57
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานมอบสื่อพัฒนาการเด็กและเครื่องอุปโภค -บริโภค ให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนบ้านรักลูก กระดานดำ จำนวน 1 แผ่น กระดาษ A4 จำนวน 4 กล่อง นิทานในกล่องกระดาษ จำนวน 1 กล่อง 2. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนไสวพรีสคูล ข้าวสารจำนวน 10 กระสอบ น้ำตาลทราย จำนวน 2 ถุงใหญ่ กระดาษ A4 จำนวน 1 กล่อง สีเทียน จำนวน 20 กล่อง และกระดาษสี 2 แพ็ค
 • 27 กันยายน 2565
 • 5
 • 53
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ภายใต้หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณทางม้าลายหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาลางจังหวัดตราด
 • 27 กันยายน 2565
 • 5
 • 53
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด
 • 27 กันยายน 2565
 • 4
 • 55
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 07.45 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการบนศาลากลางจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565
 • 27 กันยายน 2565
 • 7
 • 52
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.บุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ว่าที่ร.ต.อนล ศรีสำราญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และ น.ส.กิรณา จรกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่ เพื่อติดตามการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในพื้นที่ อบต.เขาสมิง อบต.ทุ่งนนทรีย์ และอบต.สะตอ
 • 27 กันยายน 2565
 • 4
 • 50
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมหน่วยงาน One Home พม.ตราด เพื่อติดตามหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดตราด (TPMAP)
 • 27 กันยายน 2565
 • 5
 • 54
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2565
 • 27 กันยายน 2565
 • 5
 • 53
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ดำเนินการจัดโครงการมหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวจรัสพร ศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นายประเสริฐ ศิริ ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดตราด กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดตราด
 • 27 กันยายน 2565
 • 8
 • 52
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านครอบครัว จังหวัดตราด ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายครอบครัว การให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครอบครัว ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างวิทยากรด้านครอบครัวระดับพื้นที่ที่มีความรู้และทักษะ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่ได้
 • 27 กันยายน 2565
 • 8
 • 54
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 ราย
 • 27 กันยายน 2565
 • 4
 • 53
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565
 • 27 กันยายน 2565
 • 5
 • 51
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด พร้อมทั้งมอบสิ่งของพระราชทานให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49
 • 27 กันยายน 2565
 • 9
 • 52
ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • 27 กันยายน 2565
 • 4
 • 54
วันพุธที่่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 27 กันยายน 2565
 • 5
 • 56
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2565
 • 27 กันยายน 2565
 • 6
 • 52
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ร่วมกับ สสว.ทั้ง 11 หน่วย และ พมจ. 76 จังหวัด ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมรับฟังฯ ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting
 • 13 กันยายน 2565
 • 7
 • 56
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565
 • 13 กันยายน 2565
 • 7
 • 56
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.09 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดตราด
 • 13 กันยายน 2565
 • 7
 • 61
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565
 • 13 กันยายน 2565
 • 5
 • 78
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565
 • 13 กันยายน 2565
 • 5
 • 56
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตมผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2
 • 13 กันยายน 2565
 • 5
 • 58
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ร่วมกับประธาน อพม. อำเภอแหลมงอบ อพม. ตำบลบางปิด ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.บางปิด และผู้ใหญ่บ้าน ม. 6 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนยากจนของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลคนยากจนในการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
 • 13 กันยายน 2565
 • 5
 • 55
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวบุญชลิต ใยอุบล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายตะวัน พันธุพิริยะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2565
 • 13 กันยายน 2565
 • 4
 • 56
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธ์ุ นักพัฒนาสังคมชำ และนางสาวพัชญ์สิตา ชวกรเธียรรัตน์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
 • 13 กันยายน 2565
 • 3
 • 54
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565
 • 13 กันยายน 2565
 • 5
 • 55
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม จัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ระบบดิจิทัล ผ่านระบบทางไกล
 • 13 กันยายน 2565
 • 5
 • 54
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานทีม พม. ตราด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการดูแลกลุ่มเปราะบาง วิถีพอเพียง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กลุ่มคนเปราะบางดำเนินชีวิตตามแบบ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 • 13 กันยายน 2565
 • 8
 • 65
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนฯ
 • 13 กันยายน 2565
 • 5
 • 57
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
 • 13 กันยายน 2565
 • 4
 • 56
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในเวทีลงนามความร่วมมือ “สานพลังภาคีพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ สร้างสุขภาวะ 5 ดี วิถีตราด ช่วยชาติต้านทุจริต” ในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด ประจำปี 2565
 • 1 กันยายน 2565
 • 9
 • 60
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2565 โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด
 • 1 กันยายน 2565
 • 4
 • 63
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2565 คณะกรรมการรักษาความั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2565 และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 11/2565
 • 1 กันยายน 2565
 • 5
 • 60
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ประจำปี 2565 “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด”
 • 1 กันยายน 2565
 • 15
 • 82
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2565
 • 1 กันยายน 2565
 • 4
 • 60
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดตราด ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนประณีตวิทยาคม ตำบลประณีตอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม. เข้าร่วมอบรม อพม. ใหม่
 • 1 กันยายน 2565
 • 6
 • 56
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 1 กันยายน 2565
 • 5
 • 59
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องสิทธิสวัสดิการ และภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • 1 กันยายน 2565
 • 8
 • 59
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย จังหวัดตราด ประจำปี 2565 "รวมพลังสตรี สร้างตราด น่าอยู่ น่าแล"
 • 1 กันยายน 2565
 • 8
 • 58
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565
 • 1 กันยายน 2565
 • 5
 • 58
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจง วัตถุประสงค์ การดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด
 • 1 กันยายน 2565
 • 5
 • 60
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 1 กันยายน 2565
 • 7
 • 60
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอาทิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การออมแห่งชาติกองบุญแห่งการให้ และการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย
 • 1 กันยายน 2565
 • 5
 • 58
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยจัดระเบียบหน่วยงานตามหลัก 5 ส. ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตลอดปี 2565
 • 1 กันยายน 2565
 • 5
 • 59
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 12
 • 66
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" และการถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุและสามเณรวัดสุวรรณมงคล โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุวรรณมงคล อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 7
 • 66
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชะนีพันปีหลวง
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 7
 • 67
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชะนีพันปีหลวง
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 9
 • 70
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคนพิการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2565
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 64
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 422 ถุง ไปมอบแก่นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอเขาสมิง ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 10
 • 61
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดตราด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดตราด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 13
 • 60
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565 โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 62
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2566 -25670 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติราชกาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 6
 • 61
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 จังหวัดตราด ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ฑรัญญา ทวีคูณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายอติรุจ ภาอุทัยศิริ นักพัฒนาสังคม นายศิรวิชญ์ มาลัยเล็ก เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมอบสิ่งของฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 6
 • 70
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ ร่วมกับมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อำเมือง จังหวัดตราด
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 62
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 4
 • 64
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สระน้ำสาธารณะ (วัดเนินตากเเดด) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 64
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ฑรัญญา ทวีคูณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายอติรุจ ภาอุทัยศิริ นักพัฒนาสังคม นายศิรวิชญ์ มาลัยเล็ก เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง หมู่ที่ 2 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลประณีต หมู่ที่ 2 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติดังกล่าว
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 7
 • 63
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ข้าราชการพลเรือน ทหารและตำรวจ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 3
 • 62
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วย นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตตรวจราชการที่ 9 และนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 เดินทางร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ เข้าร่วมตรวจราชการผ่านระบบการตรวจราชการออนไลน์ โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 82
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด (คจพ.จ.ตร.) ครั้งที่ 2/2565
 • 15 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 67
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 6
 • 67
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.20 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 7
 • 70
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.20 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 7
 • 71
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าอยู่หัว
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 68
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ ON LINE สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 6
 • 63
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บรูณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังกระแจะ และผู้นำชุมชนประชาชนและภาคเอกชน CSR ตราด ร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 6
 • 69
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคนพิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 69
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดทำสัญญาและมอบเงินทุนประกอบอาชีพ "กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล" ชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 6/2565
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 3
 • 72
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565 โ
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 4
 • 68
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บูรณาการงบประมาณร่วมกันระหว่าง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเล็ก ลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 3
 • 65
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประธานกล่าวปิดโครงการฯ ร่วมด้วย ผอ. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด และประธาน อพม. จังหวัดตราด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดตราด ประจำปี 2565
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 63
วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมประชุมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 โดยกระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ รวมทั้งจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการดูแลความปลอดภัยในสถานที่ดังกล่าว โดยการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 65
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นางสาวธมกร เหมตะเวร นิติกร เข้าร่วมกิจกรรมจัดระเบียบคนขอทาน จัดโดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ในนาม ทีม พม.ตราด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 64
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธิ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางอรดี คูณพูล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นางสาวกิรณา จรกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนางสาวณัฐวรรณ สงวนหงษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมสวยสะหงาด ทำสะอาด หาดตาลคู่ ตามโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 66
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 67
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 6
 • 62
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (พมจ.ตราด) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง หรือครัวเรือนยากจน จำนวน 80 คน
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 68
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 5
 • 64
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ.2565
 • 2 สิงหาคม 2565
 • 7
 • 64
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด โครงการอบรมการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ และฝุ่นควันจากวิกฤติไฟไหม้ป่า ของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้แทนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 6
 • 95
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2565
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 6
 • 74
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราดนำ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 5
 • 74
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ ON LINE สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ และร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 5
 • 74
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะทำงานผู้รับผิดชอบและดูแล คนยากจนในการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญญาของเศษญกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 6
 • 70
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในการเยี่ยมชมการดำเนินการจัดเก็บ DNA เพื่อพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร์ โดยมีนายแพทย์วินัย บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตราด
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 6
 • 64
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วย นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมด้วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด และทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดตราด ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม. เข้าร่วมอบรม อพม.ใหม่
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 7
 • 64
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวพัชญ์สิตา ชวกรเธียรรัตน์ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วย นางฉายา อาสถิตย์ อาสาสมัครดีเด่น และนางนพรัตน์ เปรมสุข อพม. ดีเด่นจังหวัดตราด ประจำปี 2564 เข้าร่วมพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 5
 • 72
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวชลดา เยาวรัตน์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวธมกร เหมตะเวน ตำแหน่งนิติกร นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการด้านสังคมระดับพื้นที่ ตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2567
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 4
 • 68
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วย ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ประธาน อพม. จังหวัดตราด ประธาน อพม. อำเภอแหลมงอบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดตราด ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม. เข้าร่วมอบรม อพม.ใหม่
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 5
 • 68
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดตราด ประจำปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม. เข้าร่วมอบรม อพม.ใหม่
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 7
 • 69
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดตราด ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 6
 • 68
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วย นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ นายกิตติพิชญ์ เจริญพืช เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ร่วมกับผู้แทนพัฒนาการอำเภอเมืองตราด ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังกระแจะ หมู่ 11 และผู้แทนเกษตรจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด โดยได้ติดตามมติด้านสุขภาพ 1 ครัวเรือน และมิติรายได้ 2 ครัวเรือน
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 6
 • 75
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดตราด ประจำปี 2565 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม. เข้าร่วมอบรม อพม.ใหม่
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 6
 • 65
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวจารึก แบขุนทุด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับนายก อบต.หนองโสน รองนายก อบต.หนองโสนผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.หนองโสน ผู้ใหญ่บ้านต.หนองโสน ม.3 ผู้แทนพัฒนาการอำเภอเมืองตราด ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด โดยได้ติดตามมิติด้านที่อยู่อาศัย ตัวชี้วัด ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ ในระดับพื้นที่ จำนวน 3 ครัวเรือน
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 6
 • 67
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 5
 • 67
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวจารึก แบขุนทุด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ตำบลคลองใหญ่ อพม.ตำบลคลองใหญ่ อสม.ตำบลไม้รูด ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด โดยได้ติดตามมิติด้านที่อยู่อาศัย ตัวชี้วัด ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ ในระดับพื้นที่ จำนวน 3 ครัวเรือน
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 6
 • 70
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดตราด ประจำปี 2565
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 5
 • 66
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนืองในวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี พ.ศ.2565
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 4
 • 64
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์ธรรม ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด นางสาวจารึก แบขุนทุด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ นายกิตติพิชญ์ เจริญพืช จนท.โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 5
 • 67
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 5
 • 67
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวจารึก แบขุนทุด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ นายกิตติพิชญ์ เจริญพืช จนท.โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด โดยได้ติดตามมิติด้านที่อยู่อาศัย ตัวชี้วัด ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือน เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ ในระดับพื้นที่
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 4
 • 71
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมการจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 "No Victims No Tears ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตาจากการค้ามนุษย์"
 • 11 กรกฎาคม 2565
 • 6
 • 70
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • 6 มิถุนายน 2565
 • 11
 • 77
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • 6 มิถุนายน 2565
 • 8
 • 71
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5/2565
 • 6 มิถุนายน 2565
 • 4
 • 81
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 • 6 มิถุนายน 2565
 • 7
 • 77
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวบุญชลิต ใยอุบล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวไพลิน เพ๊งอารีย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายตะวัน พันธุพิริยะ พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราดและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบถุงยังชีพ
 • 6 มิถุนายน 2565
 • 7
 • 73
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ครั้งที่ 2/2565 โดยพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทน จำนวน 7 ราย
 • 6 มิถุนายน 2565
 • 4
 • 71
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม "พม.สุขใจ" ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 6 มิถุนายน 2565
 • 3
 • 71
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี ประจำปี 2565
 • 6 มิถุนายน 2565
 • 4
 • 72
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 • 6 มิถุนายน 2565
 • 5
 • 72
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดตราด ประจำปี 2565
 • 6 มิถุนายน 2565
 • 5
 • 72
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด ในระดับพื้นที่ ร่วมกับประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมู่ที่ 2,6,11 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 3 ครัวเรือน
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 8
 • 77
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยปลัดจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ โดยพบปะกับประชาชนจำนวน 2 ครัวเรือน ประกอบด้วย พื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปิด และหมู่ที่ 2 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 7
 • 76
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อค้นหาประเด็น และสร้างความเข้าใจในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 7
 • 72
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสมัชชาสตรี จังหวัดตราด ประจำปี 2565 ภายใต้ประเด็น "การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤติ จากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศสภาวะ"
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 6
 • 73
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ พร้อมด้วยทีม ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 6
 • 74
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสังคมสีขาว
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 5
 • 73
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตราด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้นายปรีชา ภู่พันธ์ุ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 ราย
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 4
 • 78
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธิ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 4
 • 75
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสม็ด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลหนองเสม็ด (อพม.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ โครงการจิตอาสา พัฒนาที่สาธารณะและกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2565
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 5
 • 75
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฏหมายยาเสพติด (ประชุมทางไกลผ่านระบบ Webex Meetings)
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 4
 • 73
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 5
 • 92
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีม พม.ตราด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดตราด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลท่ากุ่ม ประธาน อพม. จังหวัดตราด ประธาน อพม. ตำบลท่ากุ่ม อพม. หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โครงการจิตอาสา พัฒนาที่สาธารณะและกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2565
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 8
 • 76
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมประชุมนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการ พม. ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet
 • 31 พฤษภาคม 2565
 • 5
 • 73
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565
 • 12 พฤษภาคม 2565
 • 5
 • 85
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
 • 12 พฤษภาคม 2565
 • 4
 • 80
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด ในระดับพื้นที่ โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.) จังหวัดตราด
 • 12 พฤษภาคม 2565
 • 8
 • 79
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด -19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 12 พฤษภาคม 2565
 • 4
 • 80
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวชลดา เยาวรัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน One Home ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ชั้น 1 ศาลากลจังหวัดตราด
 • 12 พฤษภาคม 2565
 • 3
 • 77
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลหนองเสม็ด ร่วมมอบเตียงพร้อมที่นอน จำนวน 2 หลัง พร้อมถุงยังชีพ และชุดเครื่องนุ่มห่ม ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุกลุ่มเปาะบาง ในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 5 พฤษภาคม 2565
 • 1
 • 88
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กลุ่มเปราะบางจังหวัดตราด จำนวน 20 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • 5 พฤษภาคม 2565
 • 7
 • 81
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง ผู้แทนอำเภอเมืองตราด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กลุ่มเปราะบางจังหวัดตราด จำนวน 50 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • 5 พฤษภาคม 2565
 • 8
 • 80
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตามโครงการ “บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด” Big Cleaning Day
 • 28 เมษายน 2565
 • 7
 • 81
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับ ทีม One Home พม.ตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ส. อบจ. ตราด ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานจิตอาสา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ภาคีเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนเมษายน 2565
 • 28 เมษายน 2565
 • 10
 • 92
วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 2 ราย
 • 28 เมษายน 2565
 • 8
 • 88
จังหวัดตราด จัดโครงการพลังสตรี พลังผู้สูงวัย กับวิถีชีวิตใหม่ แบบ New Normal (25 เม.ย. 65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการพลังสตรี พลังผู้สูงวัย กับวิถีชีวิตใหม่ แบบ New Normal ประจำปี 2565
 • 28 เมษายน 2565
 • 15
 • 80
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตราด และทีม One Home พม.ตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting
 • 28 เมษายน 2565
 • 2
 • 79
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 28 เมษายน 2565
 • 6
 • 80
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ (ชั้น 2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ครั้งที่ 2/2565
 • 28 เมษายน 2565
 • 4
 • 80
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กรณีสื่อ ช่องไทยรัฐ TV ข่าวเช้าหัวเขียว นำเสนอข่าว หัวข้อ “ตราด หึงโหด ทหารพรานจ่อยิงเมียสาหัส” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565
 • 28 เมษายน 2565
 • 3
 • 78
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินฯ
 • 13 เมษายน 2565
 • 7
 • 79
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ขับเคลื่อนงานโครงการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
 • 13 เมษายน 2565
 • 6
 • 81
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 6
 • 83
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.45 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ครั้งที่ 5/2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 85
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานแก่ทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "แก้จนคนตราด" อำเภอเกาะช้าง
 • 13 เมษายน 2565
 • 6
 • 76
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มองหมายให้นายปรีชา ภู่พันธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รับมอบข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัมและเฟสชิว จำนวน 30 ชิ้น จากบริษัท ซี.เอ็น. คอมพิวเตอร์และเครื่องเขียน สาขาตราด สนับสนุนช่วยเหลือสังคม
 • 13 เมษายน 2565
 • 3
 • 75
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดมอบหมายให้นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายกิตติพิชญ์ เจริญพืช เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดำเนินการดังนี้
 • 13 เมษายน 2565
 • 2
 • 81
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานในการมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 10
 • 83
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุมการ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (การตรวจราชการรอบที่ 2) ในพื้นที่หน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 8
 • 79
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วยหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 87
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด ทั้ง 3 หน่วยงาน
 • 13 เมษายน 2565
 • 5
 • 79
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธียกเสาเอก โครงการบ้านมั่นคงชนบทเทศบาลตำบลบ่อพลอย และมอบสัญญาเช่าที่ดินบ้านมั่นคง
 • 13 เมษายน 2565
 • 10
 • 77
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำ พ.ศ.2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 5
 • 77
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 3
 • 76
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 80
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเงินอุดหนุนสงเคราะห์
 • 13 เมษายน 2565
 • 3
 • 75
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ และประสานงานระดับจังหวัด
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 79
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
 • 13 เมษายน 2565
 • 8
 • 82
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ และประสานงานระดับจังหวัด
 • 13 เมษายน 2565
 • 9
 • 81
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรม “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ เป็นการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 86
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ คนพิการต้นแบบ/มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน
 • 13 เมษายน 2565
 • 10
 • 77
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพร้อมทั้งกล่าวอาศีรวาทราชสดุดี เนื่องในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดตราด ประจำปี 2564
 • 13 เมษายน 2565
 • 6
 • 81
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ รวมทั้งสอบทานความสมัครใจ ความพร้อมและการรับรู้ข้อมูลโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อเป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด
 • 13 เมษายน 2565
 • 8
 • 83
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
 • 13 เมษายน 2565
 • 5
 • 79
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 3
 • 76
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร มอบเงินทุนประกอบอาชีพ "กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล” พร้อมทั้งจัดทำสัญญาและชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินฯ
 • 13 เมษายน 2565
 • 3
 • 80
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (อพม.) ใหม่ รุ่นที่ 1
 • 13 เมษายน 2565
 • 8
 • 85
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 86
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565 จัดขึ้นโดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 13 เมษายน 2565
 • 5
 • 77
วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทีม ONE HOME บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล และเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน 514 ฐานแยกที่ 2 บ้านเขาพลู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่”
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 97
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565
 • 28 มีนาคม 2565
 • 4
 • 87
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวกิรณา จรกิจ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ และอาสาสมัครพัฒนาสังคม จัดเก็บสมุดพกครอบครัว พม.
 • 28 มีนาคม 2565
 • 4
 • 82
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม พม.ตราด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาลเมืองตราด ตำรวจ สภ.เมืองตราด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ จัดระเบียบผู้ทำการขอทาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ในงานวันตราดรำลึกครบรอบ 116 ปี
 • 28 มีนาคม 2565
 • 5
 • 130
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาววันวิสาข์ สมุทรชีวะ ตำแหน่ง นิติกร เป็นผู้แทนรับมอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2564 จาก บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัสสาขาจังหวัดตราด)
 • 28 มีนาคม 2565
 • 3
 • 83
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทีม ONE HOME บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลและเจ้าหน้าที่ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน 514 ฐานแยกที่ 2 บ้านเขาพลู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่”
 • 25 มีนาคม 2565
 • 10
 • 85
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวไพลิน เพ็งอารีย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมบ้านและรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผลงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 2 ครอบครัว
 • 25 มีนาคม 2565
 • 5
 • 85
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม พม.ตราด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาลเมืองตราด ตำรวจ สภ.เมืองตราด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ จัดระเบียบผู้ทำการขอทาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ในงานวันตราดรำลึกครบรอบ 116 ปี
 • 25 มีนาคม 2565
 • 6
 • 79
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาววันวิสาข์ สมุทรชีวะ นิติกร ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัว พม.
 • 25 มีนาคม 2565
 • 3
 • 80
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565
 • 25 มีนาคม 2565
 • 5
 • 80
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี พ.ศ.2565
 • 25 มีนาคม 2565
 • 9
 • 81
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวกิรณา จรกิจ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัว พม.
 • 25 มีนาคม 2565
 • 5
 • 81
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินทุนประกอบอาชีพ และจัดทำสัญญากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
 • 25 มีนาคม 2565
 • 5
 • 85
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมด้วยทีมสหวิชาชีพโดยนายวิษณุ สวัสดิเสาวนีย์ แรงงานจังหวัดตราด จังหวัดตราด นางสาวนิธิมา ไฉไลสุขสมบัติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด และตำรวจภูธรจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน กรณีที่มีการรับตัวคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา
 • 25 มีนาคม 2565
 • 4
 • 87
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พมจ.ตราด เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี พ.ศ.2565
 • 23 มีนาคม 2565
 • 5
 • 80
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัว พม. ในพื้นที่ตำบลท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด จำนวน 18 ครอบครัว
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 83
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.ประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ, น.ส.วาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และ น.ส.วิภาวี เทียนธวัช นิติกร จัดโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปี 2565 การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในภารกิจของ พม. และช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมปฏิบัติ เรื่องนวัตกรรมจากขยะและการปลูกพืชผักสวนครัว
 • 23 มีนาคม 2565
 • 4
 • 84
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
 • 23 มีนาคม 2565
 • 5
 • 83
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมด้วยทีมสหวิชาชีพโดยนางสาววรรธ์รัศมิ์ ไตรอุโฆษ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด นางสาวนิธิมา ไฉไลสุขสมบัติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด และตำรวจภูธรจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน กรณีที่มีการรับตัวคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา บูรณาการร่วมกันเพื่อสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 94
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.กิรณา จรกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลสะตอ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 10 ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
 • 23 มีนาคม 2565
 • 2
 • 86
วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 23 มีนาคม 2565
 • 5
 • 82
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 87
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมด้วยทีมสหวิชาชีพโดย นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.คลองใหญ่ ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จำนวน 2 ราย
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 82
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน และร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน ONSITE/ONLINE
 • 23 มีนาคม 2565
 • 2
 • 82
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.กิรณา จรกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลสะตอ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 14 ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 91
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวชลดา เยาวรัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวธมกร เหมตะเวน นิติกร ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัวในพื้นที่ตำบลเกาะช้างใต้ 7 ครอบครัว และตำบลเกาะช้าง 5 ครอบครัว รวมจำนวน 12 ครอบครัว
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 84
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.วาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และ ว่าที่ ร.ต.ต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปี 2565 การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ วัดคลองนนทรี ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 23 มีนาคม 2565
 • 5
 • 80
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.วาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี น.ส.ธมกร เหมตะเวร นิติกร และ ว่าที่ ร.ต.ต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ จัดโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปี 2565 การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบล แหลมงอบ
 • 23 มีนาคม 2565
 • 4
 • 81
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้น.ส.วิภาวี เทียนธวัช นิติกร และน.ส.ญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลเขาสมิง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 7 ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 114
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางอรดี คูณพูล นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนางสาววิภาวี เทียนธวัช นิติกร เป็นผู้แทนรับมอบของขวัญของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2564 ดังนี้ บริษัท แลคตาซอย สาขาตราด มอบนมสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2564 จำนวน 10 ลัง
 • 23 มีนาคม 2565
 • 1
 • 80
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประเด็นการจ่ายเงินสงเคราะห์ และการปรับกระบวนงานการขับเคลื่อนงาน 1300 จังหวัด ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting
 • 23 มีนาคม 2565
 • 4
 • 80
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณภายในหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยจัดระเบียบหน่วยงานตามหลัก 5 ส. โดยร่วมรณรงค์ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตลอดปี 2565
 • 23 มีนาคม 2565
 • 5
 • 87
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting
 • 23 มีนาคม 2565
 • 6
 • 81
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
 • 22 มีนาคม 2565
 • 6
 • 77
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้แผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
 • 22 มีนาคม 2565
 • 6
 • 84
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 22 มีนาคม 2565
 • 6
 • 80
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้น.ส.สุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ และ น.ส.วาสนา พาณิชย์นักวิชาการเงินและบัญชี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พร้อมจัดเก็บสมุดพกครอบครัว จำนวน 4 ครอบครัว ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 • 22 มีนาคม 2565
 • 4
 • 83
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.วาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี น.ส.สุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เก็บสมุดพกครอบครัว ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 10 ราย
 • 22 มีนาคม 2565
 • 4
 • 84
วันศุกร์ที 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล สมุดพกครอบครัว พม. อิเล็กทรอนิกส์ MSO LOGBOOK
 • 16 มีนาคม 2565
 • 5
 • 78
วันศุกร์ที 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 "สตรีตราด สร้างสรรค์ พลังสตรีไทย”