สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ หัวข้อ "สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด-19" ในวันพฤหสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. หากสนใจ กรุณาแจ้งรายชื่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์จังหวัดตราด โทร 0 3951 1588 โทรสาร 0 3952 5296 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ trat@m-society.go.th (ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564)

27 เมษายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 106
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ หัวข้อ "สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด-19" ในวันพฤหสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น.

หากสนใจ กรุณาแจ้งรายชื่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์จังหวัดตราด โทร 0 3951 1588 โทรสาร 0 3952 5296
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ trat@m-society.go.th
(ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564)

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ