สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Officail Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784

12 มกราคม 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 114
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Officail Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 อีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัยการแจ้งเตือนเหตุด่วน ได้ด้วยต้นเอง ตลอด 24 ชั่วโมง" โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ หรือที่

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ