สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   ที่ ตร ๐๐๑๗.๑๔/ว ๑๗๓๔๒ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือให้เชื่อมโยงหัวข้อสื่อออนไลน์ : E-learning บนเว็บไซต์ www.oic.go.th

24 ธันวาคม 2563 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 121
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

 ที่ ตร ๐๐๑๗.๑๔/ว ๑๗๓๔๒ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือให้เชื่อมโยงหัวข้อสื่อออนไลน์ : E-learning บนเว็บไซต์ www.oic.go.th ไปที่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ