สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   *****ข่าวประชาสัมพันธ์****** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์ (megaphone)(megaphone) ด้วยสำนักงานปฏิรูปประเทศเเละยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้จัดทำระบบการร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1UBsjfKvv-pLgHa1hGT6odmIXAFreUs0F

6 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 68
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

 *****ข่าวประชาสัมพันธ์******

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์ (megaphone)(megaphone)
ด้วยสำนักงานปฏิรูปประเทศเเละยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้จัดทำระบบการร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1UBsjfKvv-pLgHa1hGT6odmIXAFreUs0F

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ