สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   ****ข่าวประชาสัมพันธ์**** "นิด้าโพล" ผลสำรวจเรื่อง 60+ฝ่าวิกฤติ Covid-19 สู่วิถีถัดไป Next Normal ระหว่างเดือน สิงหาคม 2564 จากกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปในระดับประเทศและในเขตพื้นที่ฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

23 กันยายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 128
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

 ****ข่าวประชาสัมพันธ์****

"นิด้าโพล" ผลสำรวจเรื่อง 60+ฝ่าวิกฤติ Covid-19 สู่วิถีถัดไป Next Normal ระหว่างเดือน สิงหาคม 2564 จากกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปในระดับประเทศและในเขตพื้นที่ฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ