สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายยงยุทธ ใจชื่น ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางปาริชาติ ดิษฐ์อ่วม ประธานสภาข้าวหม้อแกงหม้อองค์กรสาธารณประโยชน์ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สุงอายุและคนพิการ

16 ธันวาคม 2564 04:37:11 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 81

 • 16 ธันวาคม 2564
 • 311
 • 16 ธันวาคม 2564
 • 306
 • 16 ธันวาคม 2564
 • 306
 • 16 ธันวาคม 2564
 • 299
 • 16 ธันวาคม 2564
 • 306
 • 16 ธันวาคม 2564
 • 307
 • 16 ธันวาคม 2564
 • 307

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ