“พมจ.ตราด”


avatar
   

17 มิถุนายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 304

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ครอบครัวเปราะบางที่ได้สิทธิ แต่ใช้สิทธิไม่ได้ ตามโครงการ “เราชนะ” ในพื้นที่ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จำนวน 1 ราย ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จำนวน 1 ราย ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จำนวน 1 ราย รวมจำนวน 3 ราย

 • 17 มิถุนายน 2564
 • 304

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ