สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

“พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ”


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Officail Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784
 • 12 มกราคม 2564
 • 51
 • 4
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตราด ที่2769/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • 30 ธันวาคม 2563
 • 51
 • 9
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • 30 ธันวาคม 2563
 • 51
 • 4
ที่ ตร ๐๐๑๗.๑๔/ว ๑๗๓๔๒ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือให้เชื่อมโยงหัวข้อสื่อออนไลน์ : E-learning บนเว็บไซต์ www.oic.go.th
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 51
 • 13
ประชาสัมพันธ์กรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 51
 • 10
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการแก่ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดเอกสารได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 14 ธันวาคม 2563
 • 51
 • 35
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รอบ 2
 • 28 ตุลาคม 2563
 • 51
 • 52
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
 • 22 ตุลาคม 2563
 • 51
 • 67
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1
 • 12 ตุลาคม 2563
 • 51
 • 126
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
 • 1 ตุลาคม 2563
 • 51
 • 69
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
 • 25 กันยายน 2563
 • 51
 • 110
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563
 • 15 กันยายน 2563
 • 51
 • 30
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ
 • 14 กันยายน 2563
 • 51
 • 31
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 • 11 กันยายน 2563
 • 51
 • 81
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
 • 27 สิงหาคม 2563
 • 51
 • 78
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • 21 สิงหาคม 2563
 • 51
 • 43
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
 • 18 สิงหาคม 2563
 • 51
 • 53
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่
 • 14 สิงหาคม 2563
 • 51
 • 27
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 11 สิงหาคม 2563
 • 51
 • 22
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน
 • 10 สิงหาคม 2563
 • 51
 • 23
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาที่ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้กำลังใจและช่วยเหลือครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 51
 • 25
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวที่ภรรยาถูกสามีทำร้ายจนเสียชีวิต
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 51
 • 32
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ 2 ครอบครัว
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 51
 • 24
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนสิงหาคม 2563 เงินออกวันที่ 10 สิงหาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน) ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,692,290 ราย เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 1,015 ล้านบาท
 • 6 สิงหาคม 2563
 • 51
 • 24
ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนออนไลน์ "การใช้โปรแกรม Microsoft Office" เบื้องต้น
 • 2 กรกฎาคม 2563
 • 51
 • 26
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10)
 • 16 มิถุนายน 2563
 • 51
 • 26
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ฉบับที่ 2
 • 12 มิถุนายน 2563
 • 51
 • 26
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 • 27 พฤษภาคม 2563
 • 51
 • 23
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
 • 27 พฤษภาคม 2563
 • 51
 • 23
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
 • 27 พฤษภาคม 2563
 • 51
 • 23
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
 • 27 พฤษภาคม 2563
 • 51
 • 18
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2)
 • 27 พฤษภาคม 2563
 • 51
 • 21
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน
 • 25 พฤษภาคม 2563
 • 51
 • 20
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
 • 21 พฤษภาคม 2563
 • 51
 • 23
ประชาสัมพันธ์เรื่องข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน ครั้งที่ 17 /2563 และครั้งที่ 18/2563
 • 21 พฤษภาคม 2563
 • 51
 • 26
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
 • 28 เมษายน 2563
 • 51
 • 40
สนง.พมจ.ตราด ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครผู้ถูกเลิกจ้าง และขาดรายได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • 28 เมษายน 2563
 • 51
 • 41
วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ไทยช่วยไทย รณรงค์ใช้หน้ากากผ้า"
 • 19 มีนาคม 2563
 • 51
 • 46
วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุไฟไหม้
 • 19 มีนาคม 2563
 • 51
 • 65
วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เข้ากระทรวงโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • 18 มีนาคม 2563
 • 51
 • 22
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากร และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
 • 18 มีนาคม 2563
 • 51
 • 27
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ซักซ้อมการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเข้าสู่อาคารสถานที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ บริเวณทางเข้า ชั้น 1 และ โรงอาหาร ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 17 มีนาคม 2563
 • 51
 • 22
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.45 น. นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์สดในประเด็น เรื่องกระทรวง พม. ทำหน้ากากผ้าอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรายการ "NBT มีคำตอบ" สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 • 17 มีนาคม 2563
 • 51
 • 20
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
 • 17 มีนาคม 2563
 • 51
 • 21
รมว.พม.ให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรม พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีอพม.และจิตอาสา ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • 16 มีนาคม 2563
 • 51
 • 23
รมว.พม.พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือกรณี เด็กหญิงกตัญญู อายุ 15 ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการ
 • 10 มีนาคม 2563
 • 51
 • 21
นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563
 • 10 มีนาคม 2563
 • 51
 • 27
รมว.พม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงให้การต้อนรับองคมนตรี ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562 และประชุมวิชาการเนื่องในวันปกรณ์ 63
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • 51
 • 90
รมว.พม.เปิดงานโครงการสัมมนาสภานิสิต 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 17 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • 51
 • 63
รองนายกรัฐมนตรีประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2563
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • 51
 • 24
รองปลัดพม.ประธานการประชุมสรุปการดำเนินงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เทอมินอล 21 จังหวัดนครรราชสีมา
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • 51
 • 63

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ