ผู้บริหาร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด

Example photo

นายจุติ ไกรฤกษ์


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Example photo

นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์


 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

Example photo

นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร


 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตราด


ผลงานที่ผ่านมา

“ผลงาน 2 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์เรื่อง...การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง: การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัวอุปถัมภ์

รายละเอียด
 • 25 พฤษภาคม 2565
 • 65
****ข่าวประชาสัมพันธ์***** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด #ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน พม.ตราด ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Line Offical Account พม.ตราด @307dLqku โดยสแกนผ่าน QR Code ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

รายละเอียด
 • 17 พฤษภาคม 2565
 • 70
*****ข่าวประชาสัมพันธ์****** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์ (megaphone)(megaphone) ด้วยสำนักงานปฏิรูปประเทศเเละยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้จัดทำระบบการร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1UBsjfKvv-pLgHa1hGT6odmIXAFreUs0F

รายละเอียด
 • 6 พฤษภาคม 2565
 • 52
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

รายละเอียด
 • 12 เมษายน 2565
 • 132
..อ่านข่าวทั้งหมด...

“ข่าวสาร พมจ.ตราด”


ภาพกิจกรรม

“ภาพกิจกรรม พม.ตราด”

วันจันทร์ที 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

 • 27 กันยายน 2565
 • 0
 • 7

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวบุญชลิต นักพัฒนาสังคมชำนาญการร่วมกับนายอำเภอเมืองตราด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง กำนันตำบลหนองคันทรงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ลงพื้นที่ ติดตามครัวเรือนยากจนของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลคนยากจนในการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด (ศจพ.จ.ตร.) ด้านมิติสุขภาพและมิติที่อยู่อาศัย

 • 27 กันยายน 2565
 • 0
 • 5

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร. วิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด

 • 27 กันยายน 2565
 • 0
 • 6

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดและทีม พม. จังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการส่งเสริมรายได้เพื่อผู้เปราะบาง

 • 27 กันยายน 2565
 • 0
 • 6
..ข่าวทั้งหมด...

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ