สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   ****ประชาสัมพันธ์**** เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมกาารนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ผู้ที่สนในสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร และใบสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th

25 มิถุนายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 21
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมกาารนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ผู้ที่สนในสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร และใบสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 026427745 โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซํ่ม อาคาร B ชั้น 23 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ