สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด


avatar

   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 "สงกรานต์ปลอดภัย Check in กับครอบครัว" และประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันสงกรานต์ โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 เมษายน 2564 และรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

8 เมษายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 24
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์

พมจ.ตราด

 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 "สงกรานต์ปลอดภัย Check in กับครอบครัว" และประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันสงกรานต์ โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 เมษายน 2564 และรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ