สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลางเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ในพื้นที่จังหวัดตราด

2 พฤศจิกายน 2563 02:14:48 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 49

 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 20
 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 23
 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 21
 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 21
 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 21
 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 21
 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 21
 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 22

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ