สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วย ทีม ONE HOME พม.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก ได้แก่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตัวแทนชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเมืองตราด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน อพม. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

30 ธันวาคม 2564 02:31:12 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 17

 • 30 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 30 ธันวาคม 2564
 • 11
 • 30 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 30 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 30 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 30 ธันวาคม 2564
 • 11

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ