สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ONE HOME พม.ตราด จัดโครงการกิจกรรม “ปลูกป่าในเมืองตราด หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม ”ภายใต้ “โครงการปลูกต้นไม้–ปลูกจิตสำนึกเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก” (World Soil Day)

2 ธันวาคม 2564 03:51:54 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 19

 • 2 ธันวาคม 2564
 • 11
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 8
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 9
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 9
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 9
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 10

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ