สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและนางสาวนันท์นภัส หาญพล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวนายจุ้ย แซ่ตั๋น อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ประสบปัญหาพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่ตามลำพัง โดยมีบุตรจำนวน 2 คน

16 กรกฎาคม 2564 11:27:34 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 10

 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 4
 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 5
 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 4
 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 4

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ