สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด อบต.เนินทราย รพ.สต. เนินทราย อพม. อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ร้องต่อข่าว NBT เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเตียงพยาบาลและแพมเพิสผู้ใหญ่

24 มิถุนายน 2564 09:30:17 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 10

 • 24 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 3

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ