สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด สำนักงานคลังจังหวัดตราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้พ้นโทษ ตามโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 2 ราย และพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย

19 พฤษภาคม 2564 09:18:02 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 11

 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 4
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 4
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 5

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ