สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจุฑารัตน์ พวงพืช และนายอริญชัย ไกรญาติ นักวิชาการการศึกษา เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ตราดทีวีนำเสนอข่าว บ้านในตำบลแสนตุ้ง อำเภอเชาสมิง จังหวัดตราด ถูกไฟไหม้เสียหาย #เหลือแต่ซาก จากการเยี่ยมบ้าน

19 พฤษภาคม 2564 09:13:25 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 10

 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 3
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 4
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 3
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 4

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ