ช้างขาวเกมส์แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36

“กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ”


ภาพข่าวกิจกรรม

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

“พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ”

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565
 • 12 พฤษภาคม 2565
 • 5
 • 7
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
 • 12 พฤษภาคม 2565
 • 4
 • 7
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตราด ในระดับพื้นที่ โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.) จังหวัดตราด
 • 12 พฤษภาคม 2565
 • 8
 • 7
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด -19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 12 พฤษภาคม 2565
 • 4
 • 8
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวชลดา เยาวรัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน One Home ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ชั้น 1 ศาลากลจังหวัดตราด
 • 12 พฤษภาคม 2565
 • 3
 • 4
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลหนองเสม็ด ร่วมมอบเตียงพร้อมที่นอน จำนวน 2 หลัง พร้อมถุงยังชีพ และชุดเครื่องนุ่มห่ม ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุกลุ่มเปาะบาง ในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 5 พฤษภาคม 2565
 • 1
 • 5
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กลุ่มเปราะบางจังหวัดตราด จำนวน 20 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • 5 พฤษภาคม 2565
 • 7
 • 7
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง ผู้แทนอำเภอเมืองตราด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้กลุ่มเปราะบางจังหวัดตราด จำนวน 50 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • 5 พฤษภาคม 2565
 • 8
 • 5
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตามโครงการ “บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด” Big Cleaning Day
 • 28 เมษายน 2565
 • 7
 • 8
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับ ทีม One Home พม.ตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ส. อบจ. ตราด ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานจิตอาสา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ภาคีเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนเมษายน 2565
 • 28 เมษายน 2565
 • 10
 • 8
วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 2 ราย
 • 28 เมษายน 2565
 • 8
 • 10
จังหวัดตราด จัดโครงการพลังสตรี พลังผู้สูงวัย กับวิถีชีวิตใหม่ แบบ New Normal (25 เม.ย. 65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการพลังสตรี พลังผู้สูงวัย กับวิถีชีวิตใหม่ แบบ New Normal ประจำปี 2565
 • 28 เมษายน 2565
 • 15
 • 9
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตราด และทีม One Home พม.ตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting
 • 28 เมษายน 2565
 • 2
 • 8
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • 28 เมษายน 2565
 • 6
 • 6
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ (ชั้น 2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ครั้งที่ 2/2565
 • 28 เมษายน 2565
 • 4
 • 7
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กรณีสื่อ ช่องไทยรัฐ TV ข่าวเช้าหัวเขียว นำเสนอข่าว หัวข้อ “ตราด หึงโหด ทหารพรานจ่อยิงเมียสาหัส” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565
 • 28 เมษายน 2565
 • 3
 • 6
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินฯ
 • 13 เมษายน 2565
 • 7
 • 10
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ขับเคลื่อนงานโครงการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
 • 13 เมษายน 2565
 • 6
 • 10
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 6
 • 9
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.45 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ครั้งที่ 5/2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 14
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานแก่ทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "แก้จนคนตราด" อำเภอเกาะช้าง
 • 13 เมษายน 2565
 • 6
 • 8
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มองหมายให้นายปรีชา ภู่พันธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รับมอบข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัมและเฟสชิว จำนวน 30 ชิ้น จากบริษัท ซี.เอ็น. คอมพิวเตอร์และเครื่องเขียน สาขาตราด สนับสนุนช่วยเหลือสังคม
 • 13 เมษายน 2565
 • 3
 • 6
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดมอบหมายให้นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายกิตติพิชญ์ เจริญพืช เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดำเนินการดังนี้
 • 13 เมษายน 2565
 • 2
 • 8
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานในการมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 10
 • 7
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุมการ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (การตรวจราชการรอบที่ 2) ในพื้นที่หน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 8
 • 7
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วยหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 8
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด ทั้ง 3 หน่วยงาน
 • 13 เมษายน 2565
 • 5
 • 8
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธียกเสาเอก โครงการบ้านมั่นคงชนบทเทศบาลตำบลบ่อพลอย และมอบสัญญาเช่าที่ดินบ้านมั่นคง
 • 13 เมษายน 2565
 • 10
 • 8
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำ พ.ศ.2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 5
 • 7
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 3
 • 7
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 8
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเงินอุดหนุนสงเคราะห์
 • 13 เมษายน 2565
 • 3
 • 6
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ และประสานงานระดับจังหวัด
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 7
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
 • 13 เมษายน 2565
 • 8
 • 7
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ และประสานงานระดับจังหวัด
 • 13 เมษายน 2565
 • 9
 • 7
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรม “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ เป็นการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 8
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ คนพิการต้นแบบ/มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน
 • 13 เมษายน 2565
 • 10
 • 6
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพร้อมทั้งกล่าวอาศีรวาทราชสดุดี เนื่องในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดตราด ประจำปี 2564
 • 13 เมษายน 2565
 • 6
 • 9
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ และพื้นฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ รวมทั้งสอบทานความสมัครใจ ความพร้อมและการรับรู้ข้อมูลโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อเป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด
 • 13 เมษายน 2565
 • 8
 • 8
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
 • 13 เมษายน 2565
 • 5
 • 8
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 13 เมษายน 2565
 • 3
 • 7
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร มอบเงินทุนประกอบอาชีพ "กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล” พร้อมทั้งจัดทำสัญญาและชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินฯ
 • 13 เมษายน 2565
 • 3
 • 7
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (อพม.) ใหม่ รุ่นที่ 1
 • 13 เมษายน 2565
 • 8
 • 10
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 8
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565 จัดขึ้นโดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
 • 13 เมษายน 2565
 • 5
 • 7
วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทีม ONE HOME บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล และเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน 514 ฐานแยกที่ 2 บ้านเขาพลู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่”
 • 13 เมษายน 2565
 • 4
 • 10
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565
 • 28 มีนาคม 2565
 • 4
 • 17
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวกิรณา จรกิจ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ และอาสาสมัครพัฒนาสังคม จัดเก็บสมุดพกครอบครัว พม.
 • 28 มีนาคม 2565
 • 4
 • 10
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม พม.ตราด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาลเมืองตราด ตำรวจ สภ.เมืองตราด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ จัดระเบียบผู้ทำการขอทาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ในงานวันตราดรำลึกครบรอบ 116 ปี
 • 28 มีนาคม 2565
 • 5
 • 10
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาววันวิสาข์ สมุทรชีวะ ตำแหน่ง นิติกร เป็นผู้แทนรับมอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2564 จาก บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัสสาขาจังหวัดตราด)
 • 28 มีนาคม 2565
 • 3
 • 13
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทีม ONE HOME บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลและเจ้าหน้าที่ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน 514 ฐานแยกที่ 2 บ้านเขาพลู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่”
 • 25 มีนาคม 2565
 • 10
 • 10
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวไพลิน เพ็งอารีย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมบ้านและรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผลงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จำนวน 2 ครอบครัว
 • 25 มีนาคม 2565
 • 5
 • 11
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม พม.ตราด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาลเมืองตราด ตำรวจ สภ.เมืองตราด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ จัดระเบียบผู้ทำการขอทาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ในงานวันตราดรำลึกครบรอบ 116 ปี
 • 25 มีนาคม 2565
 • 6
 • 10
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาววันวิสาข์ สมุทรชีวะ นิติกร ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัว พม.
 • 25 มีนาคม 2565
 • 3
 • 11
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565
 • 25 มีนาคม 2565
 • 5
 • 10
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี พ.ศ.2565
 • 25 มีนาคม 2565
 • 9
 • 10
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวกิรณา จรกิจ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัว พม.
 • 25 มีนาคม 2565
 • 5
 • 9
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินทุนประกอบอาชีพ และจัดทำสัญญากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
 • 25 มีนาคม 2565
 • 5
 • 9
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมด้วยทีมสหวิชาชีพโดยนายวิษณุ สวัสดิเสาวนีย์ แรงงานจังหวัดตราด จังหวัดตราด นางสาวนิธิมา ไฉไลสุขสมบัติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด และตำรวจภูธรจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน กรณีที่มีการรับตัวคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา
 • 25 มีนาคม 2565
 • 4
 • 7
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พมจ.ตราด เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี พ.ศ.2565
 • 23 มีนาคม 2565
 • 5
 • 10
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัว พม. ในพื้นที่ตำบลท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด จำนวน 18 ครอบครัว
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 9
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.ประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ, น.ส.วาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และ น.ส.วิภาวี เทียนธวัช นิติกร จัดโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปี 2565 การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในภารกิจของ พม. และช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมปฏิบัติ เรื่องนวัตกรรมจากขยะและการปลูกพืชผักสวนครัว
 • 23 มีนาคม 2565
 • 4
 • 9
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
 • 23 มีนาคม 2565
 • 5
 • 10
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมด้วยทีมสหวิชาชีพโดยนางสาววรรธ์รัศมิ์ ไตรอุโฆษ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด นางสาวนิธิมา ไฉไลสุขสมบัติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด และตำรวจภูธรจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน กรณีที่มีการรับตัวคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา บูรณาการร่วมกันเพื่อสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 10
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.กิรณา จรกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลสะตอ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 10 ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
 • 23 มีนาคม 2565
 • 2
 • 8
วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 23 มีนาคม 2565
 • 5
 • 7
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2565
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 9
วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนภัสศรัณย์ กิจปัญญสุทธิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมด้วยทีมสหวิชาชีพโดย นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.คลองใหญ่ ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จำนวน 2 ราย
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 9
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน และร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน ONSITE/ONLINE
 • 23 มีนาคม 2565
 • 2
 • 11
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.กิรณา จรกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลสะตอ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 14 ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 11
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวชลดา เยาวรัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวธมกร เหมตะเวน นิติกร ลงพื้นที่จัดเก็บสมุดพกครอบครัวในพื้นที่ตำบลเกาะช้างใต้ 7 ครอบครัว และตำบลเกาะช้าง 5 ครอบครัว รวมจำนวน 12 ครอบครัว
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 9
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.วาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และ ว่าที่ ร.ต.ต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปี 2565 การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ วัดคลองนนทรี ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
 • 23 มีนาคม 2565
 • 5
 • 10
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.วาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี น.ส.ธมกร เหมตะเวร นิติกร และ ว่าที่ ร.ต.ต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ จัดโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปี 2565 การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบล แหลมงอบ
 • 23 มีนาคม 2565
 • 4
 • 11
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้น.ส.วิภาวี เทียนธวัช นิติกร และน.ส.ญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลเขาสมิง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 7 ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
 • 23 มีนาคม 2565
 • 3
 • 11
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางอรดี คูณพูล นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนางสาววิภาวี เทียนธวัช นิติกร เป็นผู้แทนรับมอบของขวัญของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2564 ดังนี้ บริษัท แลคตาซอย สาขาตราด มอบนมสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2564 จำนวน 10 ลัง
 • 23 มีนาคม 2565
 • 1
 • 9
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประเด็นการจ่ายเงินสงเคราะห์ และการปรับกระบวนงานการขับเคลื่อนงาน 1300 จังหวัด ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting
 • 23 มีนาคม 2565
 • 4
 • 10
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณภายในหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยจัดระเบียบหน่วยงานตามหลัก 5 ส. โดยร่วมรณรงค์ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตลอดปี 2565
 • 23 มีนาคม 2565
 • 5
 • 10
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting
 • 23 มีนาคม 2565
 • 6
 • 9
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
 • 22 มีนาคม 2565
 • 6
 • 9
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้แผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
 • 22 มีนาคม 2565
 • 6
 • 9
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 22 มีนาคม 2565
 • 6
 • 9
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้น.ส.สุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ และ น.ส.วาสนา พาณิชย์นักวิชาการเงินและบัญชี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พร้อมจัดเก็บสมุดพกครอบครัว จำนวน 4 ครอบครัว ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 • 22 มีนาคม 2565
 • 4
 • 12
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.วาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี น.ส.สุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เก็บสมุดพกครอบครัว ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 10 ราย
 • 22 มีนาคม 2565
 • 4
 • 9
วันศุกร์ที 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล สมุดพกครอบครัว พม. อิเล็กทรอนิกส์ MSO LOGBOOK
 • 16 มีนาคม 2565
 • 5
 • 10
วันศุกร์ที 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 "สตรีตราด สร้างสรรค์ พลังสตรีไทย”
 • 16 มีนาคม 2565
 • 5
 • 11
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดตราด และผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลเด็กปฐมวัย และทำการประเมินตนเอง
 • 16 มีนาคม 2565
 • 6
 • 8
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภร มอบเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุพร้อมทั้งจัดทำสัญญา "กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล" ชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2565
 • 16 มีนาคม 2565
 • 5
 • 11
วันพฤหัสบดีที 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเครือข่ายสตรี ประจำปี 2565
 • 15 มีนาคม 2565
 • 4
 • 5
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวจรัพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565
 • 15 มีนาคม 2565
 • 3
 • 6
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.วาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี น.ส.ธมกร เหมตะเวร นิติกร และ ว่าที่ ร.ต.ต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ จัดโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปี 2565
 • 15 มีนาคม 2565
 • 5
 • 5
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
 • 15 มีนาคม 2565
 • 5
 • 5
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราดครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ตราด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบคุณสมบัติและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 • 15 มีนาคม 2565
 • 5
 • 6
วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565
 • 15 มีนาคม 2565
 • 2
 • 5
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ข้าราชการ พม.ตราด พร้อมด้วย พ.ต.อ.คงศักดิ์ บุญสื่อสุวรรณ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมการเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงไปบังคับใช้แรงงานโดยผิดกฏหมายซึ่งเข้าข่ายการค้ามนุษย์ที่ประเทศกัมพูชา ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting
 • 15 มีนาคม 2565
 • 4
 • 6
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • 15 มีนาคม 2565
 • 3
 • 7
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 1
 • 15 มีนาคม 2565
 • 5
 • 5
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางฑรัญญา ทวีคูณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาววรรณฤดี หงษ์ร่อน นักวิชาการเงินและบัญชี นายอติรุจ ภาอุทัยศิริ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแสนตุ้ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP พร้อมทั้งสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เพื่อประเมินสภาพปัญหาความเดือดร้อน
 • 15 มีนาคม 2565
 • 5
 • 6
ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายอภิชิต สาคร นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 15 มีนาคม 2565
 • 5
 • 7
วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางอรดี คูณพูล นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนางสาววิภาวี เทียนธวัช นิติกร เป็นผู้แทนรับมอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2564
 • 15 มีนาคม 2565
 • 2
 • 8
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ประจำเดือน มีนาคม 2565
 • 7 มีนาคม 2565
 • 6
 • 15
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด นายอำเภอเมืองตราด และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ตำบลหนองโสน และตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด รวมจำนวน 3 ราย
 • 7 มีนาคม 2565
 • 5
 • 8
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2565
 • 7 มีนาคม 2565
 • 5
 • 16
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)
 • 4 มีนาคม 2565
 • 5
 • 23
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ ประชุมเสวนาในหัวข้อการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
 • 4 มีนาคม 2565
 • 4
 • 13
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด นำต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร มอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อนำไปปลูกเป็นต้นพันธุ์ใช้เป็นยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อปลูกเป็นพืชสมุนไพรประจำหน่วยงาน ประจำบ้าน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมีนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พม.ตราด รับมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรฯ
 • 4 มีนาคม 2565
 • 1
 • 14
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณภายในห้อง สนง.พมจ.ตราด
 • 4 มีนาคม 2565
 • 5
 • 12
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ พม.ตราด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
 • 4 มีนาคม 2565
 • 6
 • 11
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางชุรีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเมืองตรา่ด นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพม.ตำบลอ่าวใหญ่ รพสต.ตำบลอ่าวใหญ่ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ พร้อมทั้งมอบเงินบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สิ่งของอุปโภคบริโภค ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565
 • 4 มีนาคม 2565
 • 8
 • 13
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางฑรัญญา ทวีคูณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาววรรณฤดี หงษ์ร่อน นักวิชาการเงินและบัญชี นายอติรุจ ภาอุทัยศิริ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับ ส.อบต.หมู่ที่ 5 และ ส.อบต.หมู่ที่ 7 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP พร้อมทั้งสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เพื่อประเมินสภาพปัญหาความเดือดร้อน และพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 4 มีนาคม 2565
 • 5
 • 12
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมทำแผนการขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิร่วมกันแบบบูรณาการ จัดทำโดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ภาคประชาชน มาตรา 50 (5) สภาชุมชนข้าวหม้อแกงหม้อ หน่วยงานร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน สภาชุมชนข้าวหม้อแกงหม้อองค์กรสาธารณประโยชน์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม. อสม. เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน
 • 4 มีนาคม 2565
 • 4
 • 12
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันนักข่าว 2565 แก่ชมรมนักข่าวตราด (ชมรมพลังสื่อตราด) เพื่อจัดกิจกรรมวันนักข่าวประจำปี 2565 โดยกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นักข่าวที่ล่วงลับไปแล้ว การมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนห่างไกลตัวเมือง และการมอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่มีความยากลำบากและด้อยโอกาสฯ
 • 4 มีนาคม 2565
 • 2
 • 10
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลหนองเสม็ด และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 สมาชิกเทศบาลและประธาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าตะเภา นายจรูญ ฐานะ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด อาศัยอยู่คนเดียว หย่าร้างกับภรรยาเป็นระยะเวลานานแล้ว และบุตรแยกย้ายไปมีครอบครัว ไม่ได้มาดูแลและส่งเสียเงินให้ ประกอบอาชีพ ดักปูดำและจับปลาขาย อาชีพเสริม ทำขนมเปี๊ยขายรายได้ประมาณวันละ 200-300 บาท ไม่มีหนี้สิน สุขภาพไม่แข็งแรงป่วยเป็นโรคไทรอยด์รวมระยะเวลา 6 ปี ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 300 บาท ที่อยู่อาศัยเป็นที่ดินของเจ้าท่าแต่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างบ้านได้ สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม เสาและพื้นบ้านผุพังจากน้ำเอ่อท่วมในช่วงเวลาน้ำขึ้นห้องน้ำหลังคา ฝาและประตูชำรุด ฝาบ้านเป็นไม้ผสมกับป้ายไวนิลผุพัง ทางเดินเช่าบ้านน้ำเอ่อท่วมในช่วงเวลาน้ำขึ้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
 • 4 มีนาคม 2565
 • 8
 • 11
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ อาทิ ผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการฉีดวัคซีนของจังหวัดตราด ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
 • 4 มีนาคม 2565
 • 4
 • 14
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "ข้อเสนอการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง พลวัต ความท้าทายและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ในภาวะ Vuca Word"
 • 4 มีนาคม 2565
 • 4
 • 13
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางฑรัญญา ทวีคูณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาววรรณฤดี หงษ์ร่อน นักวิชาการเงินและบัญชี นายอติรุจ ภาอุทัยศิริ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับนักพัฒนาสังคมแสนตุ้ง และอพม.หมู่ที่ 8 อพม.หมูที่ 9 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP พร้อมทั้งสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เพื่อประเมินสภาพปัญหาความเดือดร้อน และพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
 • 4 มีนาคม 2565
 • 5
 • 11
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดตราด จัดระเบียบหน่วยงานตามหลัก 5 ส. โดยร่วมรณรงค์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตลอดปี 2565
 • 4 มีนาคม 2565
 • 6
 • 11
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางฑรัญญา ทวีคูณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาววรรณฤดี หงษ์ร่อน นักวิชาการเงินและบัญชี นายอติรุจ ภาอุทัยศิริ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับสมาชิก อบต.แสนตุ้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อพม.ตำบลแสนตุ้ง และ อพม.ตำบลแสนตุ้ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP พร้อมทั้งสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เพื่อประเมินสภาพปัญหาความเดือดร้อน และพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
 • 4 มีนาคม 2565
 • 6
 • 10
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 4 มีนาคม 2565
 • 2
 • 11
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก่ศูนย์บริการคนพิการตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ ตำบลด่านชุมพล จำนวน 7,290 บาท (เจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 2. โครงการอบรมทำลูกประคบโดยใช้สมุนไพรไทยบำบัดของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลด่านชุมพล
 • 4 มีนาคม 2565
 • 2
 • 12
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายศิรวิชญ์ มาลัยเล็ก เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัด
 • 4 มีนาคม 2565
 • 5
 • 12
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นำนายยงยุทธ ใจชื่น ประธาน อพม.ตราด เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2565
 • 4 มีนาคม 2565
 • 6
 • 11
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก่ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด อบรมให้ความรู้เรื่องกฎจราจรและฝึกทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 4 มีนาคม 2565
 • 2
 • 13
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565
 • 4 มีนาคม 2565
 • 3
 • 13
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อน องค์กรเครือข่ายคนหูหนวกระดับจังหวัด ประจำปี 2565
 • 4 มีนาคม 2565
 • 5
 • 11
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 4 มีนาคม 2565
 • 1
 • 9
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • 3
 • 16
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การ Kick off ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (ครู ก.) และเปิดตัวระบบ Team พม. (ITT พม.)
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • 5
 • 16
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 6)
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • 3
 • 14
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำทีม หน่วยงาน พม. ตราด พร้อมข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมกันขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2565 กิจกรรมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อฟื้นฟูป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • 8
 • 24
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • 4
 • 14
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 - 13.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • 5
 • 14
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคนพิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • 2
 • 14
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินทุนประกอบอาชีพ "กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล" พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 14/2564 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จำนวน 3 รายๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 90,000 บาท
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • 4
 • 14
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 5 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 190,000 บาท
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • 4
 • 10
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตราด การแสดงและจำหน่ายของดีเมืองตราด ภายใต้ชื่องาน “มาตราด Love ตลอด ของดี ของเด่นเมืองตราด”
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • 4
 • 14
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พม. ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนิเทศงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • 3
 • 13
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดตราด จัดระเบียบหน่วยงานตามหลัก 5 ส. โดยร่วมรณรงค์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทุกวันพุธของสัปดาห์แรกของทุกเดือน ตลอดปี 2565
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • 5
 • 12
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคำแนะด้านการประหยัดพลังงาน ตามมาตรการ 4 ป. ดังนี้ 1.ปิด 2.ปรับ 3.ปลด 4.เปลี่ยน สำหรับหน่วยงานราชการภายในศาลากลางจังหวัดตราด โดยนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • 4
 • 16
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • 4
 • 16
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) กับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • 5
 • 17
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมนางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • 5
 • 15
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 18 กุมภาพันธ์ 2565
 • 4
 • 14
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • 6
 • 15
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวบุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • 5
 • 15
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวบุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 3
 • 17
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 3
 • 16
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการบรรยาย ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และในหัวข้อ การสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องสถาบัน/หน้าที่พลเมือง/วินัยของชาติ/ความรู้จิตอาสาพระราชทาน ให้กับครู กศน. จำนวน 70 คน ในโครงการจิตอาสาสำนักงาน กศน.จังหวัดตราด กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 3
 • 15
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และทีมงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 2
 • 15
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 4
 • 17
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 เวทีการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 4
 • 16
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางชุรีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนอำเภอเกาะช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่บ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม สูงอายุ อาศัยอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ขอรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 3
 • 14
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางชุรีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอแหลมงอบ ผู้แทนอำเภอเขาสมิง ผู้แทนอำเภอบ่อไร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ จำนวน 5 หลังคาเรือน
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 3
 • 16
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2565
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 5
 • 16
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กด้านทีมสหวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือและวางแผนคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 6
 • 16
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 6
 • 18
วันที่ 31 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอนและรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ กิจกรรมที่ 2 เวทีการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ 43 อปท. ระหว่างวันที่ 2 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทีม ONE HOME พม.ตราด และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระดับพื้นที่จากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ชลบุรี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
 • 4 กุมภาพันธ์ 2565
 • 4
 • 16
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการจังหวัดตราด ประจำปี 2565 วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่2 พ.ศ.2560 - 2565 สู่การปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพให้สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายด้านคนพิการ ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมความเสมอภาค ความเท่าเทียม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้จริง
 • 31 มกราคม 2565
 • 7
 • 16
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4/2565
 • 31 มกราคม 2565
 • 5
 • 25
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.ประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราด (ก.ช.ภ.จ.ตราด) ครั้งที่ 1/2565
 • 31 มกราคม 2565
 • 3
 • 15
วันที่ 28 มกราคม 2565 นางปลัดพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (เข้าร่วมประชุมนอกพื้นที่) และมอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสังการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
 • 31 มกราคม 2565
 • 4
 • 16
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวชลดา เยาวรัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565
 • 31 มกราคม 2565
 • 2
 • 17
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการพิจารณาตอบแทนค่าเสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่1/2565
 • 31 มกราคม 2565
 • 3
 • 15
วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2565 โดย น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางบุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการฯ
 • 27 มกราคม 2565
 • 6
 • 27
วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 27 มกราคม 2565
 • 7
 • 17
วันที่ 26 มกราคม 2565 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซมบ้าน ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย โดยเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ผู้พิการ 1 ราย ทั้งนี้ น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.จารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
 • 27 มกราคม 2565
 • 4
 • 16
วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ลงพื้นที่จัดประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ และขับเคลื่อนงาน อพม. ระดับพื้นที่ตำบลประณีต
 • 27 มกราคม 2565
 • 6
 • 21
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ..... ผ่านระบบ Zoom Meetings ทั้งนี้หน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด
 • 27 มกราคม 2565
 • 4
 • 16
วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ลงพื้นที่จัดประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ และขับเคลื่อนงาน อพม. ระดับพื้นที่ตำบลเทพนิมิต โ
 • 27 มกราคม 2565
 • 3
 • 17
วันที่ 25 มกราคม 2565 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซมบ้าน ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ราย โดย เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 ราย
 • 27 มกราคม 2565
 • 5
 • 16
วันที่ 25 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวบุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ลงพื้นที่จัดประชุมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ และขับเคลื่อนงาน อพม. ระดับพื้นที่ จำนวน 3 พื้นที่
 • 27 มกราคม 2565
 • 4
 • 15
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล/โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง ผ่านระบบ True VRoom
 • 25 มกราคม 2565
 • 5
 • 17
วันที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมประชุมการแก้ไขกระบวนงานการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
 • 25 มกราคม 2565
 • 3
 • 18
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนตราด หัวใจใสสะอาด STRONG ต้านคอรัปชั่น พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 • 25 มกราคม 2565
 • 7
 • 16
วันที่ 21 มกราคม 2565 น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทีม ONE HOME พม.ตราด เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 25 มกราคม 2565
 • 7
 • 18
วันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) ครั้งที่ 1/2565
 • 25 มกราคม 2565
 • 6
 • 17
วันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการ พม.ตราด เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 25 มกราคม 2565
 • 3
 • 19
วันที่ 21 มกราคม 2565 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • 21 มกราคม 2565
 • 1
 • 20
วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมธนาคารเวลาสำหรับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสังคมสีขาว ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด รวม 75 คน เข้าร่วมโครงการ
 • 21 มกราคม 2565
 • 5
 • 22
วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2565
 • 21 มกราคม 2565
 • 6
 • 31
วันที่ 19 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมและร่วมกันขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมขับเคลื่อนงานจิตอาสาประจำปี 2565
 • 21 มกราคม 2565
 • 9
 • 20
วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565
 • 21 มกราคม 2565
 • 8
 • 20
วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานการจัดตั้งศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 18 มกราคม 2565
 • 4
 • 24
วันที่ 17 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวจารึก แบบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ นายกิตติพิชญ์ เจริญพืช เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และนายอภิชิต สาคร นักพัฒนาสังคม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
 • 18 มกราคม 2565
 • 3
 • 23
วันที่ 17 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย อำเภอบ่อไร่ กอ.รมน.จังหวัดตราด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว
 • 18 มกราคม 2565
 • 6
 • 20
วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีม ONE HOME พม.ตราด ประชุมหารือเพื่อบูรณาการวางแผนเบื้องต้นในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังตราด
 • 18 มกราคม 2565
 • 3
 • 21
จากการณีสื่อท้องถิ่น ตราดทีวี นำเสนอข่าวหัวข้อ "เจ้าของใจสลาย ไฟไหม้เรือ 5 ลำ หลังจอดงดทำประมง เสียหายหลายสิบล้าน" เหตุเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 03.30 น. ณ คานเรือท่านคร หมู่ที่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ต่อมาเวลา 09.30 น. น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
 • 18 มกราคม 2565
 • 6
 • 20
วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางฑรัญญา ทวีคุณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พม. เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting
 • 18 มกราคม 2565
 • 3
 • 19
วันที่ 11 มกราคม 2565 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 13 มกราคม 2565
 • 7
 • 22
วันที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 13 มกราคม 2565
 • 5
 • 22
วันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมทีม ONE HOME พม.ตราด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมการจัดเก็บสมุดพกครอบครัว พร้อมทำความเข้าใจวิธีการ ขั้นตอน รายละเอียด ก่อนลงมือปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
 • 13 มกราคม 2565
 • 5
 • 18
วันที่ 10 มกราคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายนายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมกับ นางสาวเย็ยฤดี โคนอก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ดำเนินการวางแผนให้ความช่วยเหลือร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนบ้านพนมพริก และตัวแทน รพสต. ในพื้นที่ กรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • 13 มกราคม 2565
 • 3
 • 23
วันที่ 10 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาววิภาวี เทียนธวัช ตำแหน่ง นิติกร ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จำนวน 12 ราย
 • 13 มกราคม 2565
 • 6
 • 24
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าคารวะและขอพรปีใหม่จากท่านกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • 10 มกราคม 2565
 • 2
 • 22
วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพรายบุคคล
 • 10 มกราคม 2565
 • 3
 • 22
วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 10 มกราคม 2565
 • 5
 • 23
วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินทราย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 617 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ร่วมมอบป้ายบ้านจากการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ยากไร้ ตามโครงการบ้านพอเพียง
 • 10 มกราคม 2565
 • 3
 • 26
วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565
 • 10 มกราคม 2565
 • 4
 • 20
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ น.ส.จารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมนิเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 10 มกราคม 2565
 • 4
 • 15
วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวจรัพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัส หาญพล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว อำนวยความสะดวกรับ-ส่ง ครอบครัวนายสามารถ ยินดี ร่วมกับบุตรทั้ง 4 คน
 • 10 มกราคม 2565
 • 4
 • 17
วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวจรัพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัส หาญพล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว อำนวยความสะดวกรับ-ส่ง ครอบครัวนายสามารถ ยินดี ร่วมกับบุตรทั้ง 4 คน
 • 10 มกราคม 2565
 • 0
 • 15
วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อม น.ส.วาเลนไทน์ ศรสีทอง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด เข้าร่วมการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีเด็กอายุ 6 ปี เสียชีวิตปริศนาในรถยนต์
 • 6 มกราคม 2565
 • 7
 • 16
วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ พมจ.ตราด ร่วมบริจาคหนังสือ วารสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
 • 6 มกราคม 2565
 • 5
 • 16
วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายนายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเย็นฤดี โคนอก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ลงพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายก,รองนายก,สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลแสนตุ้ง และหน่วยงานในพื้นที่ ได้ข้อเท็จจริงว่า เด็กหญิง อายุ 9 ปี
 • 6 มกราคม 2565
 • 4
 • 16
วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์, นางสาวมาลัยวรรณ สนธิศริ นักสังคมสงเคราะห์, นางสาวณัฐวรรณ สงวนหงส์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนายอภิชิต สาคร ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 18 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 • 6 มกราคม 2565
 • 5
 • 18
วันที่ 5 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาววิภาวี เทียนธวัช ตำแหน่ง นิติกร ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ 2564
 • 6 มกราคม 2565
 • 4
 • 18
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดระเบียบคนขอทาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
 • 4 มกราคม 2565
 • 3
 • 15
วันที่ 3 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ดีสะหงาด ตราดสีทอง 2022” กิจกรรมเสริมงานปีใหม่ - กาชาดจังหวัดตราด
 • 4 มกราคม 2565
 • 10
 • 17
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด ร่วมเป็นเกียรติในงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2565
 • 4 มกราคม 2565
 • 6
 • 16
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดระเบียบคนขอทาน
 • 4 มกราคม 2565
 • 6
 • 17
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ อยู่ลออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด นักพัฒนาชุมชนเทศบาลหนองเสม็ด และนางปาริชาติ ดิษฐ์อ่วม ประธานสภาข้าวหม้อแกงหม้อองค์กรสาธารณประโยชน์ อพม.ตำบลหนองเสม็ด ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามครอบครัวผู้สุงอายุและคนพิการ
 • 4 มกราคม 2565
 • 4
 • 18
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่ ให้ท่านวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
 • 30 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 17
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่ ให้ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และท่านณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • 30 ธันวาคม 2564
 • 5
 • 18
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วย ทีม ONE HOME พม.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก ได้แก่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ตัวแทนชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเมืองตราด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน อพม. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 • 30 ธันวาคม 2564
 • 6
 • 17
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ตราด ดำเนินการโครงการสำนักงานสวย ด้วย 5 ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษะ สร้างนิสัย) ทุกวันพุธ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • 30 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 16
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 • 29 ธันวาคม 2564
 • 6
 • 16
วันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวชีวัดและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รุ่นที่ 2 ส่วนภูมิภาค)
 • 29 ธันวาคม 2564
 • 2
 • 17
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่ ให้ท่านชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
 • 29 ธันวาคม 2564
 • 2
 • 17
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • 29 ธันวาคม 2564
 • 6
 • 18
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมทั้งบรรยายแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • 29 ธันวาคม 2564
 • 8
 • 17
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุม คณะทำงานปฏิบัติการลด และตัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดตราด
 • 29 ธันวาคม 2564
 • 5
 • 17
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการจัดโครงการสังคมสีขาว (งบจังหวัดประจำปี 2565) กิจกรรมระบบการจัดการสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนจังหวัดตราด
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 8
 • 17
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวมาลัยวรรณ สนธิศิริ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 2
 • 15
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวมาลัยวรรณ สนธิศิริ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 15
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2564
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 7
 • 18
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ "
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 15
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อน ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงกลาโหมโครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดีเก่ง กล้า ด้วยดนตรีกีฬา และศิลปะ” และการแถลงข่าวของขวัญปีใหม่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับประชาชน ปี 2565
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 16
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดตราดร่วมจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 6
 • 17
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสังคมสีขาว (งบจังหวัดประจำปี 2565) กิจกรรมระบบการจัดการสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนจังหวัดตราด
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 5
 • 17
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงานโครงการสังคมสีขาว กิจกรรม ระบบการจัดการสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนจังหวัดตราด
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 6
 • 15
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 6
 • 16
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางฑรัญญา ทวีคุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวนันท์นภัส สีสุก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564
 • 22 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 16
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายยงยุทธ ใจชื่น ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางปาริชาติ ดิษฐ์อ่วม ประธานสภาข้าวหม้อแกงหม้อองค์กรสาธารณประโยชน์ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สุงอายุและคนพิการ
 • 16 ธันวาคม 2564
 • 7
 • 18
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางฑรัญญา ทวีคุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวนันท์นภัส สีสุก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564
 • 16 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 17
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2564
 • 16 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 21
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด
 • 16 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 16
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมป่วยเรื้อรังไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล เพื่อเข้าเป็นคนไข้มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • 14 ธันวาคม 2564
 • 7
 • 17
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยทีม ONE HOME พม.ตราด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประกอบด้วยผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยร้ายแรง ครอบครัวยากจน ซึ่งอยู่ ระหว่างการกักตัวจากโควิด-19
 • 14 ธันวาคม 2564
 • 2
 • 17
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด อำเภอเขาสมิง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 4 ราย
 • 14 ธันวาคม 2564
 • 8
 • 20
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดตราดร่วมจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว"
 • 14 ธันวาคม 2564
 • 7
 • 15
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านวีดิทัศน์ (Video Conference System) โดยใช้ Application Zoom Cloud Meeting
 • 14 ธันวาคม 2564
 • 3
 • 16
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดตราด
 • 14 ธันวาคม 2564
 • 7
 • 14
วันที่ 12 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการกับการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรคนตาบอด ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รุ่นที่ 5 ภาคตะวันออก-กรุงเทพฯ
 • 14 ธันวาคม 2564
 • 7
 • 16
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และทีมงาน พม.ตราด เพื่อทบทวนภารกิจการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
 • 9 ธันวาคม 2564
 • 5
 • 15
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำทีม พม.ตราด ร่วมรับฟังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสังคม พม.
 • 9 ธันวาคม 2564
 • 7
 • 18
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • 9 ธันวาคม 2564
 • 8
 • 16
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • 7 ธันวาคม 2564
 • 13
 • 18
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • 7 ธันวาคม 2564
 • 10
 • 16
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมงาน "วันรวมน้ำใจ" เนื่องในงาน "ปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2565"
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 5
 • 17
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ONE HOME พม.ตราด จัดโครงการกิจกรรม “ปลูกป่าในเมืองตราด หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม ”ภายใต้ “โครงการปลูกต้นไม้–ปลูกจิตสำนึกเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก” (World Soil Day)
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 13
 • 20
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายนรา เจริญผล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมพูดคุยหาข้อตกลงการอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย
 • 2 ธันวาคม 2564
 • 5
 • 16
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2564
 • 1 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 15
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับครั้งที่ 1/2565
 • 1 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 15
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวณัฐวรรณ สงวนหงษ์ นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย
 • 1 ธันวาคม 2564
 • 4
 • 15
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวนันท์นภัส สีสุก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน
 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 15
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมงานในหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 10/2564
 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 7
 • 20
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายฐิติกร วังรัตน์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ลงพื้นร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด และสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง เพื่อวางแผนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 • 29 พฤศจิกายน 2564
 • 5
 • 15
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร เป็นประธานฯ การจัดทำสัญญาและมอบเงินทุนประกอบอาชีพ "กองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล"
 • 29 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 14
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์, นางสาววาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี และว่าที่ร้อยตรีอนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม. (Train The Trainer)
 • 29 พฤศจิกายน 2564
 • 3
 • 13
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2564
 • 29 พฤศจิกายน 2564
 • 4
 • 13
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จากกรณีสื่อช่องไทยรัฐทีวี “ช่วยได้แล้ว 2 รายเยาวชนตราดถูกหลอกทำงานบ่อนพนันออนไลน์ผิด กม.ในกัมพูชา” นั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • 28 พฤศจิกายน 2564
 • 5
 • 15
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
 • 28 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 15
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด จัดโครงการปลูกต้นไม้ - ปลูกจิตสำนึก กิจกรรม “1 One Home 1 แปลง ปลูกพืชผักสวนครัว"
 • 28 พฤศจิกายน 2564
 • 9
 • 14
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย อำเภอเมืองตราด สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และทีม ONE HOME ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีครอบครัว ผู้สูงอายุ พิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 5
 • 16
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย อำเภอเมืองตราด สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และทีม ONE HOME จัดพิธีมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 18
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายนางสาวธมกร เหมตะเวน ตำแหน่งนิติกร นายฐิติกร วังรัตน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด และนายอติรุจ ภาอุทัยศิริ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด อพม.ตำบลหนองบอน พร้อมกับปลัดอำเภอบ่อไร่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนันตำบลหนองบอน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (ส.อบจ.ตราด) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเว็บไซต์ข่าวมติชนออนไลน์ นำเสนอข่าวหัวข้อ ร้องสื่อช่วย 5 เยาวชนไทย ถูกหลอกทำงานเว็บพนันในกัมพูชา
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 15
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาววาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ดำเนินการดังนี้
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 3
 • 14
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาววิภาวี เทียนธวัช ตำแหน่ง นิติกร เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม. (Train The Trainer) และผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ (Help Desk)
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 14
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พมจ.ตราด มอบหมายให้นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวนันท์นภัส หาญพล จนท.ศปก.ยุติการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว จ.ตราด เข้าร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2564 พม. ทอล์ก ภายใต้แนวคิด "ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว" และพิธีมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์
 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 5
 • 15
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2564
 • 24 พฤศจิกายน 2564
 • 5
 • 15
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดตราด
 • 24 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 13
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565
 • 23 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 14
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายนางสาวบุญชลิต ใยอุบล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด และว่าที่ร.ต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด
 • 23 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 14
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พันเอกศิวะ หว่างอากาศ หัวหน้าส่วนกิจการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าพบนางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนพิการที่ได้รับอุบัติเหตุจากทุ่นระเบิด
 • 22 พฤศจิกายน 2564
 • 5
 • 16
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด
 • 22 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 16
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายนางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวชลดา เยาวรัตน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการวิจัยและวิพากษ์ผลงานวิจัย โครงการวิจัยแนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สำหรับกลุ่มเป้าหมายตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 • 22 พฤศจิกายน 2564
 • 7
 • 19
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นางฑรัญญา ทวีคูณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นางสาววาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี อบรมการใช้งานระบบ KTB Corporate Online ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting
 • 22 พฤศจิกายน 2564
 • 2
 • 14
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ นางสาวบุญชลิต ใยอุบล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมระดับชาติเรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่”
 • 22 พฤศจิกายน 2564
 • 5
 • 15
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
 • 22 พฤศจิกายน 2564
 • 7
 • 13
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีชมรมพลังสื่อตราดเมื่อเวลา 11.30 น. พบหญิงถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต้องอุ้มบุตรหนีออกจากมาอยู่ที่ป่าในชุมชนบ้านล่าง นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายนายนรา เจริญผลนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับนางสาวนันท์นภัส หาญพล จนท.ศปก.ยุติความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ
 • 22 พฤศจิกายน 2564
 • 4
 • 15
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 7
 • 14
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมแผนดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดตราด จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก รวมงบประมาณ 559,300 บาท
 • 17 พฤศจิกายน 2564
 • 4
 • 13
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานประชุมทีม ONE HOME เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
 • 17 พฤศจิกายน 2564
 • 4
 • 12
วันที่15 พฤศจิกายน 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • 16 พฤศจิกายน 2564
 • 5
 • 17
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยทีม ONE HOME พม.ตราด ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 12 พฤศจิกายน 2564
 • 8
 • 16
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2565
 • 12 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 14
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองโสน ซึ่งได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำจังหวัดตราด ประจำปี 2564 จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 11 พฤศจิกายน 2564
 • 5
 • 14
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ ทีม One Home ตราด ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอคลองใหญ่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 (จังหวัดตราด)​
 • 11 พฤศจิกายน 2564
 • 5
 • 16
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมปรึกษาหารือกับนายยงยุทธ ใจชื่น ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (อพม.)
 • 11 พฤศจิกายน 2564
 • 3
 • 13
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ปรึกษาหารือกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด( อพม.) อำเภอคลองใหญ่
 • 11 พฤศจิกายน 2564
 • 3
 • 14
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
 • 30 กันยายน 2564
 • 8
 • 19
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ ว่าที่รต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริง กรณีคนพิการที่ประสบปัญหาความยากลำบาก
 • 30 กันยายน 2564
 • 4
 • 13
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมรับฟังเรื่อง...การพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 29 กันยายน 2564
 • 5
 • 40
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวมาลัยวรรณ สนธิศิริ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจุฑารัตน์ พ่วงพืช นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 4 ครอบครัว
 • 29 กันยายน 2564
 • 4
 • 14
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายภิญโญ ประกอบผล เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2564
 • 21 กันยายน 2564
 • 6
 • 15
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน พมจ.ชุมพร ขอให้ตรวจสอบกรณี Facebook Group แจ้งเหตุชุมพร V.2 นำเสนอโพสต์ของกุ้งนาง แม่กอข้าว มีรายละเอียดว่า “เค้าเป็นน้องสาวของดิฉันเองค่ะ น้องเค้ายุที่จังหวัดตราด เค้าส่งข้อความมา ขอความช่วยเหลือให้ไปรับเค้าที เค้าจะถูกสามีทำร้ายร่างกายตลอดระยะ 2 ปีนี้…”
 • 17 กันยายน 2564
 • 3
 • 14
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 17 กันยายน 2564
 • 6
 • 16
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบ ความถูกต้องตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2564
 • 16 กันยายน 2564
 • 4
 • 14
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เข้าร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12/2564
 • 16 กันยายน 2564
 • 5
 • 15
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
 • 16 กันยายน 2564
 • 3
 • 13
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564
 • 15 กันยายน 2564
 • 5
 • 17
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนันท์นภัส หาญพล จนท.ศปก.ยุติความรุนแรง
 • 15 กันยายน 2564
 • 5
 • 14
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และอพม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ได้รับผละทบจาก COVID-19
 • 8 กันยายน 2564
 • 6
 • 14
กรณีสื่อนำเสนอข่าวผ่านสื่อโซเชียล ช่องไทยรัฐ TV 32 , ไทยรัฐออนไลน์ และตราดโพสต์นิวส์ กรณี ย่าเสี่ยงถูกกักตัวทะเลาะสามีแย่งเงินเยียวยาหลาน 2,000 บาท สุดท้ายผูกคอประชดหวิดดับ
 • 8 กันยายน 2564
 • 5
 • 14
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าเลี้ยงดูเด็ก ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 6 ครอบครัว
 • 8 กันยายน 2564
 • 5
 • 15
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564
 • 8 กันยายน 2564
 • 5
 • 13
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบให้นางสาวประภาพร แก้วศรี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 17 ครอบครัว
 • 8 กันยายน 2564
 • 5
 • 16
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 13 ครอบครัว
 • 8 กันยายน 2564
 • 2
 • 13
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบให้นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 14 ครอบครัว
 • 8 กันยายน 2564
 • 3
 • 11
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด ได้พิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2564
 • 6 กันยายน 2564
 • 4
 • 13
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย นักพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนตำบลบ่อพลอย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จำนวน 14 ครอบครัว
 • 6 กันยายน 2564
 • 3
 • 11
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จำนวน 30 ครอบครัว
 • 3 กันยายน 2564
 • 3
 • 15
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564
 • 3 กันยายน 2564
 • 4
 • 13
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด
 • 1 กันยายน 2564
 • 4
 • 12
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความยากลำบาก จำนวน 10 ครอบครัว
 • 1 กันยายน 2564
 • 6
 • 12
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 ครอบครัว และเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จำนวน 10 ครอบครัว
 • 1 กันยายน 2564
 • 5
 • 13
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายภิญโญ ประกอบผล) เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2564 พร้อมทั้งเป็นเกียรติมอบโล่เกียรติคุณ ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
 • 31 สิงหาคม 2564
 • 5
 • 14
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2564
 • 26 สิงหาคม 2564
 • 4
 • 14
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานการประชุม ทีม One Home พม.ตราด
 • 26 สิงหาคม 2564
 • 5
 • 16
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ (meet.google.com)
 • 25 สิงหาคม 2564
 • 6
 • 12
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) นำส่วนราชการในจังหวัดตราด เข้ารับการตรวจประเมิน รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564
 • 25 สิงหาคม 2564
 • 5
 • 13
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบนมผง จำนวน 8 กล่อง ให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อส่งมอบต่อครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในสถานการณ์โควิด-19
 • 24 สิงหาคม 2564
 • 1
 • 12
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทย และให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แก่ชนกลุ่มน้อย ระดับจังหวัด
 • 24 สิงหาคม 2564
 • 4
 • 12
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์
 • 24 สิงหาคม 2564
 • 2
 • 12
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง ตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ
 • 20 สิงหาคม 2564
 • 3
 • 14
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคตะวันออก
 • 18 สิงหาคม 2564
 • 4
 • 13
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายกัฬชัย เทพวรชัย) ประธานโฆษกจังหวัดตราด เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ตามนโยบายของรัฐบาล
 • 18 สิงหาคม 2564
 • 5
 • 14
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) จัดทำสัญญาเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
 • 18 สิงหาคม 2564
 • 4
 • 12
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวนันท์นภัส หาญพล จนท.ศปก.ยุติความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 • 18 สิงหาคม 2564
 • 4
 • 11
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด (นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง) และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด
 • 17 สิงหาคม 2564
 • 7
 • 11
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางพัชรี อาระยะกุล) เป็นประธานการประชุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ความพร้อมของข้อมูล ความจำเป็นการใช้งบประมาณภายใน กันยายน 2564
 • 17 สิงหาคม 2564
 • 5
 • 15
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ ว่าที่รต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์
 • 17 สิงหาคม 2564
 • 5
 • 12
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) นำทีม One Home พม.ตราด (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด)
 • 13 สิงหาคม 2564
 • 17
 • 14
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานการประชุม ทีม ONE HOME พม.ตราด ผ่านระบบ Google Meet เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564
 • 10 สิงหาคม 2564
 • 4
 • 14
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตราด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
 • 10 สิงหาคม 2564
 • 5
 • 10
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 4 ครอบครัว
 • 10 สิงหาคม 2564
 • 4
 • 12
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางพัชรี อาระยะกุล) เป็นประธานการประชุมการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก COVID -19
 • 6 สิงหาคม 2564
 • 7
 • 19
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 • 22 กรกฎาคม 2564
 • 1
 • 13
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 • 22 กรกฎาคม 2564
 • 7
 • 14
วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) ร่วมกับประมงจังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง "การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกอุย"
 • 22 กรกฎาคม 2564
 • 3
 • 13
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 4
 • 17
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) ร่วมกับประมงจังหวัดตราด และนายสมโภชน์ วาสุกรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อ ติดตามและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง "การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกอุย"
 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 5
 • 14
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานอาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (https://meet.google.com)
 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 8
 • 13
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 4
 • 11
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 (เวลา 13.00-16.30 น.) นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 4
 • 12
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและนางสาวนันท์นภัส หาญพล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ติดตามเยี่ยมครอบครัวเด็กหญิง อายุ 15 ปี กรณีถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยพี่ชาย
 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 3
 • 11
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและนางสาวนันท์นภัส หาญพล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวนายจุ้ย แซ่ตั๋น อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ประสบปัญหาพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่ตามลำพัง โดยมีบุตรจำนวน 2 คน
 • 16 กรกฎาคม 2564
 • 4
 • 11
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัส หาญพล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลแหลมกลัด ประสานแจ้งกรณีสามีทำร้ายร่างกายภรรยา
 • 14 กรกฎาคม 2564
 • 3
 • 11
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (น.ส.วรรณา อรัญกุล) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับบริจาคจาก ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม (นายชวน หลีกภัย) เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 มอบให้แก่ประธาน อพม.อำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากอนามัยไปยังกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเขาสมิง เป็นผู้มอบให้แก่ นางนพรัตน์ เปรมสุข ผู้แทน อพม. อำเภอเขาสมิง
 • 12 กรกฎาคม 2564
 • 1
 • 11
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับบริจาคจาก ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม (นายชวน หลีกภัย)
 • 7 กรกฎาคม 2564
 • 5
 • 11
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวจารึก แบขุนทด) พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
 • 7 กรกฎาคม 2564
 • 3
 • 10
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ว่าที่ รต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด และนักพัฒชุมชนฯ กำนัน และผอ.รพ.สต ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ร่วมประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือ คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม บ้านเลขที่ 4 หมู่ 2 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด มีพฤติกรรมอาละวาด เดินเร่ร่อน สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชน
 • 7 กรกฎาคม 2564
 • 3
 • 12
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นางสาวจารึก แบขุนทด) นำเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
 • 5 กรกฎาคม 2564
 • 11
 • 9
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตราด สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21
 • 5 กรกฎาคม 2564
 • 5
 • 10
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) จัดทำสัญญาเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5/2564
 • 5 กรกฎาคม 2564
 • 6
 • 10
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนันท์นภัส หาญพล จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี กระดูกคอหัก ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช
 • 30 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 9
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ ว่าที่รต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด และกับนักพัฒชุมชน ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
 • 30 มิถุนายน 2564
 • 5
 • 10
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายภิญโญ ประกอบผล) เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2564
 • 30 มิถุนายน 2564
 • 5
 • 12
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางพัชรี อาระยะกุล) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานในสังกัด สป.พม. ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หน่วยงาน สนง.พมจ 76 จังหวัด
 • 30 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 10
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ทีม One Home พม. ตราด นำโดยนางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด และศูนย์คุ้มคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ ประธาน อพม. ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด (นายสุพจน์ สุขะ) ลงเยี่ยมบ้านติดตา่ม หัวหน้าครัวเรือนเปราะบาง
 • 25 มิถุนายน 2564
 • 5
 • 13
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดตราด เข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เพื่อปรึกษาหารือประเด็นความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่จังหวัดตราด
 • 25 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 10
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เรื่องค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน 2 ครอบครัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 25 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 10
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 7
 • 10
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 10
วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด อบต.เนินทราย รพ.สต. เนินทราย อพม. อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ร้องต่อข่าว NBT เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเตียงพยาบาลและแพมเพิสผู้ใหญ่
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 11
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ได้รับการร้องขอรับความช่วยเหลือจากสถานีขนส่งจังหวัดตราด กรณี พบ ชายหญิง เดินทางมาประกอบอาชีพที่จังหวัดตราด และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนา
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 2
 • 9
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบ ความถูกต้อง ตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตร สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 2
 • 11
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ อบต.ท่ากุ่ม ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด นำคนพิการเข้ารับการตรวจร่างกาย ที่โรงพยาบาลตราด
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 10
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัส หาญพล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรง กรณีหญิงถูกสามีทำร้ายร่างกาย
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 2
 • 11
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 5
 • 12
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2564
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 10
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานการประชุมทีม ONE HOME พม.ตราด ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบาง
 • 24 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 12
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.05 น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางพัชรี อาระยะกุล) เป็นประธานการประชุมหน่วยงาน ONE HOME พม.จังหวัดตราด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
 • 21 มิถุนายน 2564
 • 9
 • 10
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 12.10 น. ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม (นายชวน หลีกภัย) พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางพัชรี อาระยะกุล) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 21 มิถุนายน 2564
 • 9
 • 11
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้ว่าที่รต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาชุมชนฯ อสม.และอพม.ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 21 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 10
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564
 • 21 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 10
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด (นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง) และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณี หญิงสาววัย 41 ปี ต้องเลี้ยงดูบุตรวัย 4 ปี ไม่มีเงินลงทุนประกอบอาชีพ และไม่มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ในพื้นที่ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 • 21 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 11
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ว่าที่รต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับนักพัฒนาชุมชนฯ ตำบลคลองใหญ่ ลงเยี่ยม ผู้พิการที่มีฐานะยากจนที่ประสบปัญหาความยากลำบากและต้องการได้รับความช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ในพื้นที่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
 • 17 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 11
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ครอบครัวเปราะบางที่ได้สิทธิ แต่ใช้สิทธิไม่ได้ ตามโครงการ “เราชนะ”
 • 17 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 11
วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ได้รับการประสานจาก สภ.เมืองตราด กรณีเด็กหญิง อายุ 11 ปี พลัดหลงกับบิดามารดา
 • 17 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 10
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวจารึก แบขุนทด) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน) ร่วมกับ จิตอาสา 904 จังหวัดตราด/บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดตราด /ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด /นายอำเภอเมืองตราด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง/กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาประชาชนร่วมกับ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอในครอบครัว และไม่สามารถสแกนใบหน้าเพื่อเข้ารับสิทธิ "เราชนะ" เพื่อนำมาใช้จ่ายได้
 • 17 มิถุนายน 2564
 • 5
 • 11
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ครอบครัวเปราะบางที่ได้สิทธิ แต่ใช้สิทธิไม่ได้ ตามโครงการ “เราชนะ” ในพื้นที่ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จำนวน 1 ราย
 • 17 มิถุนายน 2564
 • 7
 • 10
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ทีม One Home พม. ตราด นำทีมโดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) / บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด /ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด / เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด ร่วมกับ ประธาน อพม.ตำบลห้วยแร้ง (นายสุพจน์ สุขขะ) อ.เมืองตราด จ.ตราด เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอในครอบครัว และไม่สามารถสแกนใบหน้าเพื่อเข้ารับสิทธิ "เราชนะ"
 • 14 มิถุนายน 2564
 • 7
 • 15
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบขอทานบริเวณตลาดไร่รั้ง เขตเทศบาลเมืองตราด
 • 14 มิถุนายน 2564
 • 6
 • 10
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายธนสุนทร สว่างสาลี) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
 • 11 มิถุนายน 2564
 • 5
 • 11
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายภิญโญ ประกอบผล) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี พ.ศ.2564
 • 10 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 10
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นางสาวจารึก แบขุนทด) พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดย สนง.พมจ.ตราด ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมา นมกล่อง จำนวน 2 ลังหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง
 • 7 มิถุนายน 2564
 • 8
 • 9
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานจัดทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล
 • 7 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 8
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) พร้อมด้วยนายสมโภชน์ วาสุกรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคมะเร็งประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งสมาชิก ในครอบครัวว่างงาน จากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือ
 • 7 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 12
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายภิญโญ ประกอบผล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดตราด
 • 1 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 12
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล ) เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ตราด
 • 1 มิถุนายน 2564
 • 6
 • 11
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2564
 • 1 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 13
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายภิญโญ ประกอบผล) เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2564
 • 1 มิถุนายน 2564
 • 3
 • 11
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายภิญโญ ประกอบผล) มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน (มิติสังคม)
 • 1 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 9
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล ) เป็นประธานการประชุม ทีม ONE HOME พม.ตราด ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง และการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่
 • 1 มิถุนายน 2564
 • 4
 • 13
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 5
 • 11
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 5
 • 10
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด สำนักงานคลังจังหวัดตราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้พ้นโทษ ตามโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 2 ราย และพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 3
 • 11
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด สำนักงานคลังจังหวัดตราด พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง พัฒนาชุมชนอำเภอแหลมกลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้พ้นโทษ ตามโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง จำนวน 7 ราย และสอบข้อเท็จจริงลงในสมุดพกครอบครัว
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 6
 • 9
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจุฑารัตน์ พวงพืช และนายอริญชัย ไกรญาติ นักวิชาการการศึกษา เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ตราดทีวีนำเสนอข่าว บ้านในตำบลแสนตุ้ง อำเภอเชาสมิง จังหวัดตราด ถูกไฟไหม้เสียหาย #เหลือแต่ซาก จากการเยี่ยมบ้าน
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 4
 • 11
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 พมจ.ตราด (น.ส.วรรณา อรัญกุล) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด (น.ส.วรรธน์รัศมิ์ ไตรอุโฆษ) พร้อมทีม One home พม. จังหวัดตราด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ร่วมกับ พมจ.จันทบุรี
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 6
 • 9
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. พมจ.ตราด (น.ส.วรรณา อรัญกุล ) เป็นประธานการประชุม ทีม ONE HOME พม.ตราด การบูรณาการขับเคลื่อนงานของทีม พม.ตราด:
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 7
 • 11
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.45 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัย "ตู้จวนปันสุข"
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 4
 • 11
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติจากวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอแหลมงอบ รวมจำนวน 5 หลัง
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 4
 • 7
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดการพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 จำนวน 4 ราย
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 5
 • 7
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้บริการเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่เดือดร้อนขาดผู้ดูแล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019)
 • 6 พฤษภาคม 2564
 • 5
 • 8
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนงานตามนโยบายสั่งการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • 5 พฤษภาคม 2564
 • 4
 • 8
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564
 • 5 พฤษภาคม 2564
 • 4
 • 10
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สนง.พมจ.ตราด ประชุมติดตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 7 หวัด
 • 5 พฤษภาคม 2564
 • 4
 • 9
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564 จัดโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด
 • 27 เมษายน 2564
 • 4
 • 11
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2564
 • 27 เมษายน 2564
 • 4
 • 11
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางพัชรี อารยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ผ่านระบบ Vedio Conference ร่วมกับ พมจ.76 จว.
 • 27 เมษายน 2564
 • 4
 • 9
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ทีม ONE HOME พม.ตราด ครั้งที่ 3/2564 การขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง
 • 22 เมษายน 2564
 • 8
 • 10
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
 • 16 เมษายน 2564
 • 4
 • 9
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดตราด ประจำปี 2564
 • 16 เมษายน 2564
 • 3
 • 9
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดตราด ประจำปี 2564
 • 16 เมษายน 2564
 • 4
 • 11
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตน์โภคิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และว่าที่รต.อนล ศรีสำราญ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดตราด สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดตราด ลงพื้นที่ ตำบลอ่าวใหญ่ ตะกาง เนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อลงทะเบียนตามโครงการ “เราชนะ” ให้กับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ ที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ รวมจำนวน 90 ราย
 • 9 เมษายน 2564
 • 5
 • 9
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564
 • 9 เมษายน 2564
 • 4
 • 10
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2564
 • 9 เมษายน 2564
 • 4
 • 14
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัด ครั้ง ที่ 1/2564
 • 9 เมษายน 2564
 • 4
 • 9
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ นายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวนันท์นภัส หาญพล เจ้าหน้าที่ยุติความรุนแรงในครอบครัว นางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายคมสัน มณีสุข พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี
 • 9 เมษายน 2564
 • 4
 • 8
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
 • 9 เมษายน 2564
 • 6
 • 8
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการบรูณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TPMAP) ร่วมกับทีม ONE HOME พม.ตราด
 • 9 เมษายน 2564
 • 5
 • 9
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวโสภา งามขำ พนักงานพิมพ์ ส.4 และนางสาวญาณิศา พิพัฒน์รัตนโภคิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 9 เมษายน 2564
 • 5
 • 10
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564
 • 2 เมษายน 2564
 • 5
 • 8
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 2 เมษายน 2564
 • 7
 • 8
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับทีม ONE.HOME.พม.ตราด ภาคีเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลสมาร์ททีม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2564 (TPMAP)
 • 2 เมษายน 2564
 • 5
 • 11
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2
 • 2 เมษายน 2564
 • 5
 • 11
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2564
 • 2 เมษายน 2564
 • 4
 • 9
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
 • 2 เมษายน 2564
 • 5
 • 7
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานความรู้ เสริมพลัง สูงวัยอย่าง มีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 2 เมษายน 2564
 • 4
 • 10
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายการทำงานด้านครอบครัว
 • 18 มีนาคม 2564
 • 4
 • 15
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานทำสัญญาเงินกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 30 ราย
 • 18 มีนาคม 2564
 • 4
 • 12
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคนพิการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 18 มีนาคม 2564
 • 4
 • 10
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีภายใต้โครงการกิจกรรมถอดบทเรียนการทำงานของทีมสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดตราด
 • 18 มีนาคม 2564
 • 4
 • 12
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตราด
 • 18 มีนาคม 2564
 • 4
 • 10
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ทีม ONE HOME พม.ตราด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่นำร่อง
 • 18 มีนาคม 2564
 • 6
 • 13
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564
 • 18 มีนาคม 2564
 • 4
 • 10
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 18 มีนาคม 2564
 • 4
 • 11
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการบรูณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TPMAP)
 • 18 มีนาคม 2564
 • 7
 • 11
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด
 • 5 มีนาคม 2564
 • 4
 • 8
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือนจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TPMAP)
 • 4 มีนาคม 2564
 • 3
 • 14
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 • 4 มีนาคม 2564
 • 4
 • 9
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานจัดทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุประเภทรายบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2564
 • 4 มีนาคม 2564
 • 5
 • 11
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 4 มีนาคม 2564
 • 4
 • 9
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 4 มีนาคม 2564
 • 5
 • 9
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)
 • 4 มีนาคม 2564
 • 4
 • 8
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • 5
 • 11
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • 5
 • 10
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • 5
 • 10
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 -2564
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • 10
 • 12
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน เครือข่ายชมรมคนหูหนวกระดับจังหวัด ประจำปี 2564
 • 20 กุมภาพันธ์ 2564
 • 8
 • 13
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ตราด
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • 4
 • 16
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • 7
 • 13
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • 5
 • 17
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน จำนวน 4 ราย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
 • 16 กุมภาพันธ์ 2564
 • 7
 • 13
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด กำนัน ต.หนองโสน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคีเครือข่าย ร่วมนำเครื่องอุปโภค บริโภค เติมตู้ปันสุขในแหล่งชุมชนพื้นที่อำเภอเมืองตราด จำนวน 5 จุด
 • 16 กุมภาพันธ์ 2564
 • 4
 • 14
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของขบวนองค์กรชุมชน
 • 16 กุมภาพันธ์ 2564
 • 4
 • 27
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)
 • 16 กุมภาพันธ์ 2564
 • 3
 • 12
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดตราด พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ สนง.พมจ.ตราด
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • 7
 • 19
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • 4
 • 16
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีการปฐมนิเทศการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ) โดยนางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายปรีชา ภู่พันธ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุม
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 4
 • 14
วันที่ 26 มกราคม 2563 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ข่าวช่อง 8 เสนอ "พ่อลูกสองเผาบ้านตัวเองคาดปมคลั่งยาเสพติด" โดยมีนางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 3
 • 16
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำทีม ONE HOME พม.ตราด
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 5
 • 21
วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการปันน้ำใจ ห่วงใยชาวตราด "พม. Mobile ปันสุขสู่ชุมชน"
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 10
 • 25
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 4
 • 93
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 5
 • 19
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีนางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 4
 • 15
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2563
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 4
 • 15
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ทีม ONE HOME พม.ตราด ครั้งที่ 1/2564
 • 19 มกราคม 2564
 • 6
 • 33
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 18 มกราคม 2564
 • 6
 • 25
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564
 • 18 มกราคม 2564
 • 6
 • 30
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564
 • 18 มกราคม 2564
 • 6
 • 27
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด
 • 29 ธันวาคม 2563
 • 8
 • 26
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสางชลดา เยาวรัตน์ นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการและนางสาวธมกร เหมตะเวน นิติกร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทีม One Home เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 6
 • 43
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 4
 • 31
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางอรทัย เจริญพืช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมโครงการ"ผู้ว่าฯ พาทำบุญ" แต่งผ้าไทย เบิกบานใจวิถีชาวพุทธ จังหวัดตราด
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 6
 • 33
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางพรทิพย์ ดงอุทิศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดตราด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 4
 • 24
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 4/2564
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 4
 • 27
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทน พมจ.ตราด นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
 • 24 ธันวาคม 2563
 • 6
 • 22
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • 7 ธันวาคม 2563
 • 7
 • 55
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทน พมจ.ตราด มอบหมายให้ นางสาวประภาพร แก้วศรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายนรา เจริญผล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด
 • 7 ธันวาคม 2563
 • 4
 • 42
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
 • 7 ธันวาคม 2563
 • 5
 • 40
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
 • 7 ธันวาคม 2563
 • 4
 • 44
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
 • 7 ธันวาคม 2563
 • 4
 • 38
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ภู่พันธุ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในงานปีใหม่-กาชาด ประจำปี 2564
 • 7 ธันวาคม 2563
 • 4
 • 34
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2563
 • 7 ธันวาคม 2563
 • 5
 • 34
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางอรทัย เจริญพืช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • 26 พฤศจิกายน 2563
 • 6
 • 47
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางอรทัย เจริญพืช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • 26 พฤศจิกายน 2563
 • 6
 • 48
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โฆษกจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด
 • 11 พฤศจิกายน 2563
 • 4
 • 53
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564
 • 11 พฤศจิกายน 2563
 • 8
 • 39
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมจิตอาสา ตามหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)" รุ่นที่ 2
 • 11 พฤศจิกายน 2563
 • 4
 • 32
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายในสถานศึกษา
 • 11 พฤศจิกายน 2563
 • 5
 • 39
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการและนางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
 • 11 พฤศจิกายน 2563
 • 7
 • 41
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 200 คน โดยทีมวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดตราด
 • 11 พฤศจิกายน 2563
 • 5
 • 39
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดตราด นำคณะจิตอาสา904 จังหวัดตราด
 • 11 พฤศจิกายน 2563
 • 3
 • 34
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายในสถานศึกษา
 • 3 พฤศจิกายน 2563
 • 7
 • 43
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจิตอาสา ตามหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์
 • 3 พฤศจิกายน 2563
 • 5
 • 41
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 200 คน
 • 3 พฤศจิกายน 2563
 • 5
 • 43
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลางเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ในพื้นที่จังหวัดตราด
 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 8
 • 49
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด (ศอ.ปส.จ.ตราด) ครั้งที่ 1/งป.2564
 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 5
 • 42
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2563
 • 2 พฤศจิกายน 2563
 • 5
 • 37
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูถัมภ์ มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายภิญโญ ประกอบผล ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตราด
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 4
 • 48
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 07.45 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 4
 • 35
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ประธานจิตอาสา 904 จังหวัดตราด นำคณะวิทยากรจิตอาสา 904
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 45
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางอรทัย เจริญพืช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือ"เล่าเรื่องเมืองตราด" สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจังหวัดตราด
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 3
 • 46
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 7
 • 50
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 4
 • 34
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 4
 • 38
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดตราด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับนายอำเภอเกาะช้าง
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 4
 • 45
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 6
 • 33
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 4
 • 36
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 41
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
 • 29 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 49
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถาน
 • 19 ตุลาคม 2563
 • 8
 • 51
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดตราด
 • 19 ตุลาคม 2563
 • 6
 • 48
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน นำวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดตราด
 • 19 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 36
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. น.ส.จิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับนายอำเภอเกาะช้าง ปลัดเทศบาลเกาะช้างใต้ ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • 19 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 44
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • 19 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 42
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
 • 19 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 30
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.45 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
 • 19 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 39
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • 19 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 39
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • 7 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 97
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • 7 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 42
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุมจิตอาสา 904 จังหวัดตราด
 • 7 ตุลาคม 2563
 • 4
 • 37
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 7 ตุลาคม 2563
 • 5
 • 35
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด
 • 24 สิงหาคม 2563
 • 5
 • 46
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ปฏิบัติกิจกรรมโครงการจิตอาสาฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 24 สิงหาคม 2563
 • 5
 • 62
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ปฏิบัติกิจกรรมโครงการจิตอาสาฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 24 สิงหาคม 2563
 • 5
 • 34
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
 • 24 สิงหาคม 2563
 • 6
 • 39
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”
 • 14 สิงหาคม 2563
 • 9
 • 31
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดตราด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
 • 14 สิงหาคม 2563
 • 6
 • 43
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • 14 สิงหาคม 2563
 • 4
 • 31
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
 • 14 สิงหาคม 2563
 • 5
 • 31
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 11
 • 41
จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด รับมอบ เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 3
 • 45
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมในพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
 • 7 สิงหาคม 2563
 • 1
 • 43
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหารและตำรวจ พสกนิกรชาวตราด
 • 22 กรกฎาคม 2563
 • 5
 • 32
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมกันมอบรถสามล้อโยกชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ประจำปี 2563 ให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 10 ราย
 • 9 กรกฎาคม 2563
 • 6
 • 38
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผวจ.ตราด มอบหมายนางสาวจิราพร​ คำพุฒ พมจ.ตราด
 • 2 กรกฎาคม 2563
 • 6
 • 33
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563
 • 16 มิถุนายน 2563
 • 8
 • 34
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนางอรทัย เจริญพืช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี 2563
 • 16 มิถุนายน 2563
 • 6
 • 42
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
 • 4 มิถุนายน 2563
 • 5
 • 30
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด นำหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
 • 4 มิถุนายน 2563
 • 5
 • 41
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด
 • 4 มิถุนายน 2563
 • 5
 • 40
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทีม ONE HOME พม.ตราด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • 18 พฤษภาคม 2563
 • 4
 • 47
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.45. นางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563
 • 18 พฤษภาคม 2563
 • 4
 • 33
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.หน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference แนวทางขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทั่วประเทศ
 • 18 พฤษภาคม 2563
 • 4