“พมจ.ตราด”


avatar
   

17 มีนาคม 2563 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 21

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด หน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตหน้ากากอนามัยที่เย็บด้วยมือเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน จำนวน 200 ชิ้น เพื่อใช้สำหรับนำไปแจกให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมารับบริการของพม.นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

 • 17 มีนาคม 2563
 • 21

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ