“พมจ.ตราด”


avatar
   

2 เมษายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 4

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับทีม ONE.HOME.พม.ตราด ภาคีเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลสมาร์ททีม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตามโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือน จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2564 (TPMAP) พื้นที่ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 • 2 เมษายน 2564
 • 4

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ