“พมจ.ตราด”


avatar
   

2 เมษายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 4

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงาน ONE HOME พม.ตราด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สนง.พมจ.ตราด มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ดังนี้ 2 ครอบครัว มีเด็กครอบครัวละ 1 ราย ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 1 ครอบครัวมีเด็กครอบครัว 3 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท 1 ครอบครัว มีเด็กครอบครัว 4 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท และนำผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้ารับการดูแลจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 3 ราย พร้อมจัดบูธนิทรรศน์การประชาสัมพันธ์ ด้านความรุนแรงในครอบครัว ภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บริการประชาชนที่มารับบริการจำนวน 23 ราย ณ ศาลาผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ บ้านมะม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 • 2 เมษายน 2564
 • 4

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ