“พมจ.ตราด”


avatar
   

2 เมษายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 5

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานความรู้ เสริมพลัง สูงวัยอย่าง มีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยนางสาววาสนา พาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ดำเนินการจัดโครงการสานความรู้ เสริมพลัง สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 26 คน ได้แก่ ผู้สูงอายุ 22 คน เจ้าหน้าที่ อปท.1 คน เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด 2 คน วิทยากร 1 คน กิจกรรมในวันนี้เป็นการฝึกอาชีพการทำน้ำมันเหลือง โดยมีนางนพรัตน์ เปรมสุข จากชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ เป็นวิทยากร ทั้งนี้หลังจากการอบรมฯ ผู้สูงอายุจะได้นำความรู้จากโครงการฯ นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือน ต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 • 2 เมษายน 2564
 • 5

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ