“พมจ.ตราด”


avatar
   

18 มีนาคม 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 5

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ทีม ONE HOME พม.ตราด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่นำร่อง ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแนวทางแก้ไขปัญหา/ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 นางสาวสุณีย์ ก๋งเจ่น หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด และนางสาววรรธน์รัศมิ์ ไตรอุโฆษ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด

 • 18 มีนาคม 2564
 • 5

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ