“พมจ.ตราด”


avatar
   

18 มีนาคม 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 5

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและวงเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 5 ราย ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 14 ราย ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 49 ราย ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 163 ราย ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด

 • 18 มีนาคม 2564
 • 5

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ