“พมจ.ตราด”


avatar
   

4 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 7

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีการปฐมนิเทศการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ) โดยนางสาววรรณา อรัญกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายปรีชา ภู่พันธ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งวิทยาลัยชุมชนตราด จัดขึ้น โดยมีผู้ได้รับการจ้างงานตามโครงการดังกล่าวรวม 60 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศครั้งนี้ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ) วิทยาลัยชุมชนตราด จึงได้เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในพื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง และตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ โดยการจ้างงานดังกล่าว แบ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ในตำแน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 24 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน ประชาชนที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 15 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท/เดือน และนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 15 อัตรา อัตราเงินเดือน 5,000 บาท/เดือน นอกจากนี้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยังได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้วิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินการจัดสรรตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ในสัดส่วนของการจ้างงานอีก 6 อัตรา เพื่อจัดทำข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดตราด จำนวน 2 คน เพื่อลงสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัดตราด พื้นที่ ต.ห้วงน้ำขาว ต.หนองคันทรง ต.หนองโสน ต.อ่าวใหญ่ ต.ทุ่งนนทรี ต.วังตะเคียน ต.เขาสมิง ต.แสนตุ้ง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด

 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 7

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ