“พมจ.ตราด”


avatar
   

25 มกราคม 2565 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 16

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายปรีชา ภู่พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายบายและวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการ พม.ตราด เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการทำงานจนนำไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด

 • 25 มกราคม 2565
 • 16

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ