“พมจ.ตราด”


avatar
   

10 มกราคม 2565 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 21

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินทราย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 617 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ร่วมมอบป้ายบ้านจากการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ยากไร้ ตามโครงการบ้านพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวนเงิน 20,500 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จำนวนเงิน 22,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท

 • 10 มกราคม 2565
 • 21

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ