“พมจ.ตราด”


avatar
   

25 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 13

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย อำเภอเมืองตราด สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด และทีม ONE HOME จัดพิธีมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีฯ มอบให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เนื่องจากผู้สูงอายุประสบปัญหาไม่มีห้องน้ำใช้เป็นของตนเอง โดยอาศัยห้องน้ำบ้านหลานสาว ส่งผลให้มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ - สนง.พมจ.ตราด สนับสนุนงบอุดหนุน ให้กับเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จำนวน 22,458 บาท - นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด สนับสนุนแรงงานในการก่อสร้าง - ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ร่วมผลักดันการดำเนินงาน - อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมอำนวยความสะดวกและประสานงานโครงการ - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และคณะ สนับสนุนเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภค ดังนี้ 1. ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด 2. ข้าวสาร จำนวน 10 กิโลกรัม 3. เงินสด จำนวน 500 บาท - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด มอบชุดป้องกันโควิด -19

 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • 13

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ