“พมจ.ตราด”


avatar
   

22 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 11

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวจารึก แบขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ นางสาวบุญชลิต ใยอุบล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวสุภารัตน์ เจริญลาภ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมระดับชาติเรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่” ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุม ศปก.พม.จังหวัดตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด

 • 22 พฤศจิกายน 2564
 • 11

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ