“พมจ.ตราด”


avatar
   

17 กันยายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 12

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด จัดโดย สำนักงาน พมจ.ตราด (ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดตราด) เพื่อพิจารณาวาระการประชุม คำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเบื้องต้นนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด ในลำดับต่อไป มติที่ประชุม: 1. เห็นชอบคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนฯ (กู้ปกติ) จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2. เห็นชอบให้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด เยี่ยมบ้าน ผู้กู้กรณีฉุกเฉิน (ไม่มีคนค้ำประกัน) สอบถามความเห็นการปรับเปลี่ยนอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพและตลาดรองรับ จำนวน 1 ราย 3. ไม่เห็นชอบคำขอกู้ฯ ฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย เนื่องจากกู้ผิดวัตถุประสงค์ และเยี่ยมบ้านพิจารณาให้ช่วยเหลือผู้กู้ฯ ตามความเดือดร้อนของผู้กู้ต่อไป

 • 17 กันยายน 2564
 • 12

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ