“พมจ.ตราด”


avatar
   

10 สิงหาคม 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 7

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตราด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. มอบเงินสงเคราะห์ แก่แม่ผู้ยากไร้ อ.คลองใหญ่ / อ.เขาสมิง จำนวน 2 คน/ครัวเรือน ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมนมเเลคตาซอย 2. มอบนมแลคตาซอยให้กับครัวเรือนเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด อ.คลองใหญ่ จำนวน 2 ครอบครัว 3. มอบนมแลคตาซอยแก่ผู้ป่วยโควิด ที่ได้รับการรอพักเชื้อตายแล้วกลับบ้าน ณ โรงพยาบาลสนาม อบจ.ตราด จำนวน 70 คน แยกเป็น เด็ก จำนวน 8 คน และผู้ใหญ่ จำนวน 50 คน และผู้สูงอายุ จำนวน 12 คน

 • 10 สิงหาคม 2564
 • 7

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ