“พมจ.ตราด”


avatar
   

6 สิงหาคม 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 9

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางพัชรี อาระยะกุล) เป็นประธานการประชุมการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก COVID ผ่านระบบ Video Conference ออนไลน์ Zoom โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด และ สสว.1-11 เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ พมจ.ตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล) ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตราด เข้าร่วมรับฟังฯ ณ ห้องประชุม ศปก.พม.ตราด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดตราด

 • 6 สิงหาคม 2564
 • 9

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ