“พมจ.ตราด”


avatar
   

30 มิถุนายน 2564 เขียนโดย พมจ.ตราด  | ผู้เข้าชม 9

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายภิญโญ ประกอบผล) เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2564 ทั้งนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด (นางสาววรรณา อรัญกุล ) มอบหมายให้ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ (นายปรีชา ภู่พันธุ์) เข้าร่วมประชุมฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ยังคงใช้การประชุมผ่านระบบ ON LINE สำหรับหัวหน้าส่วนราชการบางหน่วยงาน เพื่อมุ่งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ในการระบาดระลอกที่ 3 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

 • 30 มิถุนายน 2564
 • 9

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ