ผู้บริหาร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด

Example photo

นายจุติ ไกรฤกษ์


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Example photo

นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์


 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

Example photo

นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร


 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดตราด


ผลงานที่ผ่านมา

“ผลงาน 2 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเชิญชวนเยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 หมดเขตส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามสิ่งที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ หรือที่ www.dcy.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัคร

รายละเอียด
 • 7 ธันวาคม 2564
 • 8
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เผยแพร่วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/.../1DLQNIkFRbEV... https://drive.google.com/.../1X2pA3FXoX3qQkayqnkuqcs6b88c...

รายละเอียด
 • 1 ธันวาคม 2564
 • 6
****ข่าวประชาสัมพันธ์**** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด
 • 24 พฤศจิกายน 2564
 • 8
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด
 • 2 พฤศจิกายน 2564
 • 17
..อ่านข่าวทั้งหมด...

“ข่าวสาร พมจ.ตราด”


ภาพกิจกรรม

“ภาพกิจกรรม พม.ตราด”

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล/โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง ผ่านระบบ True VRoom

 • 25 มกราคม 2565
 • 0
 • 5

วันที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พม.ตราด เข้าร่วมประชุมการแก้ไขกระบวนงานการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 • 25 มกราคม 2565
 • 0
 • 3

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนตราด หัวใจใสสะอาด STRONG ต้านคอรัปชั่น พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 • 25 มกราคม 2565
 • 0
 • 7

วันที่ 21 มกราคม 2565 น.ส.จรัสพร ชนะศุภบวร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มอบหมายให้กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทีม ONE HOME พม.ตราด เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • 25 มกราคม 2565
 • 0
 • 7
..ข่าวทั้งหมด...

สำนักงานรัฐมนตรี
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กร

เกี่ยวกับกระทรวง
 • ประวัติกระทรวง
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
 • ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง
 • ตรากระทรวง พม.
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • (Chief Information officer: CIO)
 • ติดต่อเรา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ